Home

Socialstyrelsens allmänna råd om bassängbad

Socialstyrelsens allmänna råd om bassängbad; beslutade den 6 juli 2004. I dessa allmänna råd ges rekommendationer till stöd för tillämpningen av 9 kap. 3 § och 26 kap. 19 § miljöbalken samt 4-7 §§ förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll. Tillämpningsområd Bassängbad - hälsorisker, regler och skötsel Lyssna I handboken beskrivs de vanligaste hälsoriskerna med bassängbad och hur man förebygger dem. Egenkontrollprogram, provtagning och problem med vattenkvaliteten tas upp, liksom miljöbalkens krav Socialstyrelsen har tagit fram denna handbok som ett hjälpmedel för de kommunala miljönämnderna i deras tillsyn över bassängbad. Boken är också tänkt att kunna användas av verksamhetsutövare. Den komplet-terar Socialstyrelsens (SOSFS 2004:7) allmänna råd om bassängbad Som komplement till det allmänna rådet finns Socialstyrelsens handbok: Bassängbad - Hälsorisker, regler och skötsel . Boken inriktar sig på hälsoriskerna med bad och hur badvattnets kvalitet kan kontrolleras. Utöver Folkhälsomyndighetens råd finns också egenkontrollförordningen (SFS 1998:901) som sätte Folkhälsomyndighetens allmänna råd om bassängbad (FoHMFS 2014:12) är vägledande för egenkontroll avseende bassängbad. Den lite mer utförliga handboken (Bassängbad, Hälsorisker, regler och skötsel, Socialstyrelsen 2006), som stödjer kommunerna i tillsynen, planerar Folkhälsomyndigheten att revidera 2015-2016. Allmänna råd är.

Information om vad du ska tänka på när du utformar och driver din verksamhet finns i Socialstyrelsens handbok och Folkhälsomyndighetens allmänna råd om bassängbad. Du hittar materialet på Folkhälsomyndighetens hemsida. Folkhälsomyndighetens hemsida. Egenkontroll. Du som driver en verksamhet med bassängbad ska enligt miljöbalken ha. Observera. Det här är en förenklad sammanfattning av några av de mer centrala bestämmelserna i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för ett systematiskt kvalitetsarbete i syfte att ge en allmän överblick

HSLF-FS 2020:48 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (HSLF-FS 2016:64) Senaste versionen av SOSFS 2015:8 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring. Publicerad 2020-04-27 Senaste version av SOSFS 2013:1 Socialstyrelsens allmänna råd om ekonomiskt bistånd Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen och ändringsförfattningar

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om bassängbad; beslutade den 2 januari 2014. I dessa allmänna råd ges rekommendationer för tillämpningen av 9 kap. 3 § och 26 kap. 19 § miljöbalken (1998:808) samt 4-7 §§ förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll vad gäller vattenkvalitet i bassängbad - Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2004:7) om bassängbad - Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2005:6) om buller inomhus - Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2005:7) om höga ljudnivåer - Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2005:15) om temperatur in-omhus. Socialstyrelsen. TAINA BÄCKSTRÖM . Georg Lagerberg. Observera. Det här är en förenklad sammanfattning av några av de mer centrala bestämmelserna i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om (HSLF-FS 2017:40) om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete i syfte att ge en allmän överblick

Tillsynsvägledning om bassängbad-Vad finns idag? •Allmänna råd om bassängbad: FoHMFS 2014:12 (ersatte Socialstyrelsens allmänna råd från 2004) •Handbok: Bassängbad: hälsorisker, regler och skötsel (2006) •Webbsida •Tillsynsvägledning: halsoskydd@folkhalsomyndigheten.s Folkhälsomyndighetens allmänna råd (FoHMFS 2014:12) om bassängbad, publicerades i nuvarande utformning av Socialstyrelsens 2004. En kompletterande vägledning till de allmänna råden om bassängbad är handboken Bassängbad, hälsorisker, regler och skötsel, publicerad 2006 allmänna krav för vad egenkontrollen ska innehålla. Vad egenkontroll för bassängbad ska innehålla styrs i första hand av Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2004:7) Det allmänna rådet syftar till att nå en god vattenkvalitet, d v s. att de riktvärden för vattenkvalitet som finns i rådet ska vara uppfyllda. Verksamhetsutövaren sk Av Socialstyrelsens allmänna råd 2004:7 bör egenkontrollen inkludera: • kontroll av vattenkvaliten • tillsyn av reningsanläggningarna • kontroll av dosering av desinfektionsmedel • rutiner vid förorening. Provtagning I socialstyrelsens allmänna råd SOFS 2004:7 om bassängbad anges lämpliga provtagningsfrekvenser Hässleholms kommun ligger i göingeskogarna i norra Skåne. Här finns en vacker natur och många vandringsleder. Hässleholm är en järnvägsknut, det går snabbt att ta sig till och från Malmö och Köpenhamn. Kommunen har drygt 50.000 invånare och 6 basorter Tyringe, Vinslöv, Hästveda, Bjärnum, Vittsjö och Sösdala

Bassängbad - Hälsorisker, regler och skötsel

 1. Allmänna råd om bassängbad . Strålsäkerhetsmyndigheten Föreskrifter om solarier och artificiella solningsanläggningar Blanketter: Anmälan hygienisk behandling eller solarium (pdf, 327.5 kB) Anmälan bassängbad (pdf, 216.3 kB) Anmälan om drift av förskola, fritidshem eller skola (pdf, 192 kB
 2. Socialstyrelsens allmänna råd samt handbok om bassängbad under länkar till höger på sidan. Länkar. Handbok om bassängbad. Socialstyrelsens allmänna råd. Folhälsomyndigheten om bassängbad. Skriv ut: Senast ändrad: 2016-03-09 Publicerad av: Annika Lidström. Dela på: BOENDE. Bostäder.
 3. Bassängbad Har du planer på att driva eller arrangera bassängbad som är upplåtna för allmänheten eller annars används av många människor? I så fall är du skyldig att skriftligt anmäla din verksamhet till samhällsbyggnadskontorets miljöenhet
 4. Om du ska ha annan verksamhet, till exempel solarium, café,värmepump, tänk på att även det är anmälningspliktigt till miljö- och stadsbyggnadskontoret. Anmälan bassängbad. Allmänna råd om bassängbad, Folkhälosmyndighetens webbplats. Bassängnätverkets informatio

MILJÖFÖRVALTNINGE

Socialstyrelsen håller med att ventilationen i simhallar inte är lika tydligt reglerat som för t.ex. skolor. Behov finns att se över hela simanläggningen ur hälsoskyddssynvinkel och inte bara badvattnets kvalitet. När vi startar arbetet med revidera våra allmänna råd och handbok om bassängbad är vår avsikt att arbetet sker Socialstyrelsen vill upphäva sina allmänna råd om hur patienter med besvär relaterade till amalgam ska bemötas, utredas och behandlas. Bakgrunden till beslutet är dels att de över 20 år gamla råden innehåller inaktuella rekommendationer om användningen av amalgam, dels att det numera finns en lag som reglerar frågan om bemötande av patienten Allmänt råd. Socialstyrelsen har gett ut ett allmänt råd om bassängbad med riktvärden för mikrobiologiska och kemiska parametrar som badvattnets kvalitet ska klara. Överstigs något av riktvärdena måste den som driver verksamheten vidta åtgärder för att förbättra vattenkvalitén Du måste anmäla nytt bassängbad till kommunen. Om anmälan inte görs kommer du att påföras en miljösanktionsavgift. Egenkontroll för bassängbad I förordning om verksamhetsutövarens egenkontroll och Folkhälsomyndighetens allmänna råd om bassängbad kan du utläsa vad egenkontrollen för bassängbad ska innehålla SOSFS 2015:2: Socialstyrelsen beslutar att i Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2001:8) om försiktighetsmått vid hantering och märkning av sådant biologiskt avfall som kan medföra olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken ska - andra stycket under rubriken Tillämpningsområde, - första stycket under rubriken Definitioner, och - texten under rubriken.

Bad: Anmälan om bassängbad - Trollhättans sta

Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2003:17) om försiktighetsmått för dricksvatten upphävs 31 december 2013. Det ersätts 1 januari 2014 av Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning. Mer information om överföringen samt Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning finns på Livsmedelsverkets webbplat Browse socialstyrelsens allmänna råd reference, similar to socialstyrelsens allmänna råd om ekonomiskt bistånd also socialstyrelsens allmänna råd om yrkesmässig hygienisk verksamhet. Socialstyrelsens Allmänna Råd Våld I Nära Relatione

E- tjänst Anmälan om bassängbad. Anmälan om bassängbad Du som har en anmälningspliktig simbassäng är även skyldig att bedriva egenkontroll enligt egenkontrollförordningen. Egenkontrollförordningen; Folkhälsomyndighetens allmänna råd om bassängbad Bassängbad - Folkhälsomyndigheten; Hälsorisker med bassängbad. Förslag till nya allmänna råd och ny vägledning om bassängbad Rubricerade ärende, ert diarienummer 03017-2017, har remitterats till Regelrådet. Remissen innehåller endast förslag till allmänna råd och vägledning Uppgifter. Allmänna uppgifter. 1 § Socialstyrelsen är förvaltningsmyndighet för verksamhet som rör hälso- och sjukvård och annan medicinsk verksamhet, tandvård, socialtjänst, stöd och service till vissa funktionshindrade samt frågor om alkohol och missbruksmedel. Vidare ska Socialstyrelsen bistå regeringen med underlag och expertkunskap för utvecklingen inom sitt verksamhetsområde Senaste version av SOSFS 2000:1. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården Subject: Detta är den senaste internetversionen av författningen Keyword NFS 2000:15 Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om genomförande av mätningar och provtagningar i vissa verksamheter; NFS 2000:8 Naturvårdsverkets allmänna råd till förordningen (1998:940) om avgifter för myndigheters prövning och tillsyn enligt miljöbalken; FoHMFS 2014:12 Folkhälsomyndighetens allmänna råd om bassängbad

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011

 1. Socialstyrelsens handbok: Journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården. Lagar och föreskrifter. Patientdatalag (2008:355) Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:40) om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården Senast uppdaterad: 2019-06-0
 2. Rekommendationer om pneumokockvaccination till riskgrupper - ersätter Folkhälsomyndighetens allmänna råd (HSLF-FS 2015:1) från 2016-09-01. Föreskrifter om vaccination av barn - HSLF-FS: 2016 51- Folkhälsomyndigheten. Föreskrifter och allmänna råd om ordination och läkemedelshantering i hälso- och sjukvården - Socialstyrelsen
 3. Alla verksamheter i hälso- och sjukvården ska ha en verksamhetschef. Verksamhetschefen är den som har det övergripande ansvaret för verksamheten och för att tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet
 4. istrera eller överlämna läkemedel ska få göra det
 5. I remissen föreslår Socialstyrelsen förslag till allmänna råd om handläggningen av ärenden som gäller unga lagöverträdare i syfte att stärka socialtjänstens arbete med barn och unga som misstänks för brott eller har begått brott. De föreslagna allmänna råden är tänkta att ersätta Socialstyrelsens nuvarande allmänna råd
 6. Från den 3 november gäller lokala allmänna råd i Örebro län. Om verksamheten bedrivs/startas utan att det har anmälts, Mer information om hygien och hälsoskydd vid bassängbad hittar du på Socialstyrelsens webbplats. Senast uppdaterad: 9 september 2020

Om barnet behöver ny vårdnadshavare. Den här handboken är ett komplement till Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2006:20) om socialnämndens ansvar vid behov av ny vårdnadshavare. Den är tänkt att fungera som en vägledning vid socialtjänstens utredningar. Riskbedömning i utredningar om vårdnad, boende och umgäng Den är ett komplement till Socialstyrelsens allmänna råd (2008:8) om socialnämndens handläggning av ärenden om adoption. Arbetet med handboken har ingått i ett regeringsuppdrag till Socialstyrelsen med följande delar: • uppdatera det utbildningsmaterial och den handledning som an § 19 miljöbalken följa särskilda regler enligt förordning (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll. Vägledning för detta arbete finns i Folkhälsomyndighetens allmänna råd om bassängbad FoHMFS 2014:12 med tillhörande handbok Bassängbad - hälsorisker, regler och skötsel utgiven av Socialstyrelsen. Syft

Föreskrifter och allmänna råd (HSLF - Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har givit ut två allmänna råd om buller och höga ljudnivåer. Dessa ger stöd för tillämpningen av 9 kap. 3 § och 26 kap. 19 § miljö-balken. Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2005:6) om buller inomhus gäller för bostadsrum i permanentbostäder och fritidshus. Som bostads Synpunkter på Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden (SOSFS 2012:12) Cirkulär 13002.pd Detta gäller exempelvis Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2008:14) om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997:14) om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och. Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om dokumentation inom socialtjänsten och Socialstyrelsens förslag till allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn och unga Remiss från Socialstyrelsen Remisstid den 20 februari 2014 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. 1

3 Folkhälsomyndighetens författningssamling Ansvarig utgivare: Nils Blom ISSN (online) ISSN (tryckt) Folkhälsomyndighetens allmänna råd om bassängbad; FoHMFS 2014:12 Utkom från trycket den 4 februari 2014 beslutade den 2 januari I dessa allmänna råd ges rekommendationer för tillämpningen av 9 kap. 3 och 26 kap. 19 miljöbalken (1998:808) samt 4 7 förordningen (1998:901) om. Socialstyrelsens allmänna råd om kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till per soner med funktionsnedsättning (SOFS 2014:2) gavs ut våren 2014. Socialstyrel sen skriver att I dessa allmänna råd ges rekommendationer till stöd för tillämpningen av bestämmelser Socialstyrelsen har tagit fram allmänna råd med rekommendationer om vilka grundläggande kunskaper som behövs för att arbeta som exempelvis undersköterska eller vårdbiträde i socialtjänstens omsorg om äldre. Läs mer: Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldr

Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om stödboende . Socialstyrelsen har gett Vision möjlighet att lämna synpunker på myndighetens förslag till föreskrifter och allmänna råd om stödboende (diarienummer 1953/2016). Inledning I detta yttrande redogörs för Visions ställningstagande till Socialstyrelsens. För att rätta examineringsfrågorna och diplomeras i utbildingen Lex Sarah - Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd måste du först köpa den. Tillbaka till utbildningen Lex Sarah - Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 321 1 1200.0 Lägg i varukor allmänna råd om hälsoundersökningar av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att avge yttrande till Socialstyrelsen enligt upprättat förslag , se bilaga 1. Sammanfattning . Uppsala kommun har bjudits in att lämna synpunkter på Socialstyrelsens förslag til Socialstyrelsen betydelse för företag Yttrande över Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om konsulentverksamheter Regelrådets ställningstagande Regelrådet finner att konsekvensutredningen uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Innehållet i förslage Mer information om skärande och stickande verksamheter, bassängbad och solarium kan du läsa om på hemsidan. Har du synpunkter på sidans innehåll? Senast ändrad: 2020-04-24. Facebook; Twitter; LinkedIn; E-post; Kontakt. Miljö- och hälsoskydd 031 - 724 61 00 miljo.halso@harryda.se. Relaterad information. Socialstyrelsens allmänna råd.

Bassängbad kan vara simbassänger, vattenrutschbanor, pooler, dammar, flyttankar i olika former och storlekar, som finns inomhus eller utomhus. Information om coronaviruset covid-19 Kommunen jobbar aktivt med hanteringen av coronaviruset covid-19 och följer direktiv och rekommendationer från folkhälsomyndigheten, socialstyrelsen och andra myndigheter Yrkeskraven & Socialstyrelsens allmänna råd. Ett jämförelsematerial mellan Forum Carpes Yrkeskrav och Socialstyrelsens allmänna råd om kunskap hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt Socialtjänstlagen, SoL, och Lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade, LSS, till personer med funktionsnedsättning SOSFS 2014:2 (S Vilken fantastisk personal som arbetar med omsorg om de äldsta Danderydsborna! säger Socialnämndens ordförande Carina Erlandsson. I Socialstyrelsens senaste mätning säger hela 99 % av de äldre med hemtjänst att de får ett bra bemötande av personalen och 93 % av de som bor på vård- och omsorgsboende

Senaste version av SOSFS 2013:1 Socialstyrelsens allmänna

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag (S2012/2222/FST och S2012/3710/FST) att vägleda kommunerna i frågor om organisering av särskilt boende för äldre personer, t.ex. avseende bemanningen. Social-styrelsen har bedömt att den vägledningen bör ske genom föreskrifter och allmänna råd. Skälet till Socialstyrelsens Om du ska starta en verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygieniska behandlingar som medför en risk för blodsmitta eller annan smitta ska du göra en anmälan till kommunen. Socialstyrelsens allmänna råd om yrkesmässig hygienisk verksamhet. Förordning Bassängbad Att sälja folköl, tobak, e. Socialstyrelsens allmänna råd om yrkesmässig hygienisk verksamhet. Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen och ändringsförfattningen Socialstyrelsens Föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2014:4 Våld i nära relationer inkluderar hälso- och sjukvårdens och tandvårdens ansvar och arbete med våld i nära relationer. Här framgår bland annat att hälso- och sjukvården och tandvården ska ha rutiner för anmälningsskyldigheten enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) Lex Sarah - Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd - Videokurs. Informationen bör ges minst en gång per år. Utbildningen är framtagen för att du och dina medarbetare på ett enkelt och överskådligt sätt ska kunna sätta er in i Socialstyrelsens riktlinjer om Lex Sarah

Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1999:21) om tillsyn

 1. Äldreomsorgens nationella värdegrund - ett vägledningsmaterial utgår ifrån Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2012:3) om värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre. De allmänna råden ska vägleda verksamheterna och bidra till en enhetlig tillämpning av den nationella värdegrunden. De allmänna råden om värdegrunden i.
 2. Läkemedelsgenomgångar för äldre. Läkemedelsgenomgångar för äldre är en webbutbildning som utgår från Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården och från vägledning om läkemedelsgenomgångar för äldre ordinerade fem eller fler läkemedel
 3. 3 Förstudie om översyn av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården., 2013-08-27, Dnr 53935/2012 SOCIALSTYRELSEN 2016-06-03 Dnr 4.1.1-14967/2016 4(41
 4. För mer information om reglerna kring lokalens utformning och inredning se till exempel Socialstyrelsens allmänna råd om Yrkesmässig hygienisk verksamhet. Eller deras handbok Yrkesmässig hygienisk verksamhet (se relaterade länkar). Det finns även vissa branschorgan som har gett ut riktlinjer för sina respektive bransch
 5. Socialstyrelsen socialstyrelsen@socialstyrelsen.se Stockholm 2016-09-15 Remissvar: Förslag till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjuk-vården m.m. Dnr. 4.1.1.-14967/2016 Läkemedelsindustriföreningen (LIF) har via remiss den 7 juni beretts möjlighet att lämn

Socialstyrelsen . e Förslag till Socialstyrelsens allmänna råd om handläggning av ärenden som gäller unga lagöverträdare Er beteckning dnr 24748/2019 . Enligt Kriminalvårdens mening är det positivt att de allmänna råden föreslås tydliggör Socialstyrelsens allmänna. råd om sjukskrivning 1. Sjukfrånvarons hälsoeffekter. Frånvaro från arbetslivet till följd av sjukdom, arbetsskada och sjukbidrag. eller förtidspensionering, det så kallade ohälsotalet, har ökat under. de senaste tio åren. Det är samhällets strävan att minska ohälsotalet

SOSFS 2011:9 ersätter • Socialstyrelsens ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet (SOSFS 2005:12) i hälso-och sjukvården • Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2006:1) om ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LV En författning ska följas medan allmänna råd talar om vad man bör göra. Ansvaret för information och rådgivning för enskilda dricksvattenanläggningar flyttades 1 januari 2014 från Socialstyrelsen till Livsmedelsverket. Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2003:17) om försiktighetsmått för dricksvatten upphävdes 31 december 2013 Socialstyrelsen aktuell tillsynsvägledning Våren 2006. Allmänna råd - ändring i dricksvattenråden, riktvärde uran Meddelandeblad - Hälsoeffekter av uran i dricksvatten PM - Uran i dricksvatten - en hälsorisk Broschyr - Att anlägga brunn Broschyr - Sköt om din brunn. Allmänna råd och andra skrifter 200

• Allmänna råd innehåller rekommendationer om hur en författning kan eller bör tillämpas och utesluter inte andra sätt att uppnå de mål som avses i författningen. Socialstyrelsen ger årligen ut en förteckning över gällande föreskrifter och allmänna råd. SOSFS kan beställas från Socialstyrelsens kundtjänst, 120 88 Stockholm Socialstyrelsen har under 2012 beslutat om föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2012:12) om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden för denna grupp. På uppdrag av regeringen har förslag till nya föreskrifter och allmänna råd utarbetats att gälla för alla särskilda boenden. De nya föreskrif

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS

Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter) har beretts tillfälle att yttra sig över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer (Dnr 4.1.1. 43635/2013) Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, (SOSFS 2011:9) ansvarar vårdgivaren för att ledningssystem finns och att det innehåller de processer och rutiner som krävs för att säkerställa att verksamheten uppfyller fastställda krav med god kvalitet Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården ska tillämpas på läkemedelshantering inom verksamhet som omfattas av följande SOSFS kan beställas från Socialstyrelsens kundtjänst, 120 88 Stockholm, fax 08-779 96 67, e-post socialstyrelsen@strd.se ISSN 0346-6000 och 0346-6019 Artikelnr. När en sjuksköterska får en omvårdnadsepikris i sin hand blir hon glad, och i Socialstyrelsens allmänna råd (sosfs 1993:17) står patienten i centru

JUNO. Sveriges största tjänst för juridisk information, utbildning och nyheter Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1999:22) om tillsyn enligt miljöbalken - radon i inomhusluft Ändring i allmänna råden (SOSFS 2004:6) om tillsyn enligt miljöbalken - radon i inomhusluft Ny metodbeskrivning har tagits fram för mätning av radon, se www.ssi.se Råd och information till medlemmarna i Svenska Badbranschen avseende Coronaviruset (Covid-19) I alla lägen bör vi följa myndigheternas riktlinjer och respektera individernas oro för denna allvarliga fråga. Det är mycket viktigt att vi bygger upp ett förtroende hos våra besökare/ kunder och vara i framkant om nya fakta uppstår

Bassängbad - Hässleholms kommun - Hässleholms kommu

Video: Anmälningspliktiga verksamheter - Smedjebackens kommu

Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem . Läs remissen. Läs remissvaret. Detta ärende. Status. Från. Socialstyrelsen. Vårdföretagarna är Sveriges ledande organisation för vård- och omsorgsgivare Läs mer om oss Ett allmänt råd anger hur någon kan eller bör göra för att uppfylla en bindande regel i lag, förordning eller föreskrift. Ett allmänt råd är en rekommendation där en metod eller lösning presenteras. Men om man väljer att inte göra på det sätt som anges i det allmänna rådet ska man kunna visa att de bindande reglerna ändå. kompletteras Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete nu med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:10) om förebyggande av och behandling vid undernäring. De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2015

Bassängbad - Arvidsjaur

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hälsoundersökningar av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet; beslutade den xx xx 2019. Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (2017:212) om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utan Socialstyrelsen HSLF-FS 2017:77. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tandläkarnas specialiseringstjänstgöring. HSLF-FS 2017:77 Bilaga 10 ANSÖKAN om bevis om specialistkompetens. Bilaga 11 INTYG om delmål. Bilaga 12 INTYG om fullgjord specialiseringstjänstgöring. Bilaga 13 INTYG om uppnådd specialistkompetens. SOSFS. Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Remiss av förslag till föreskrifter om ändring i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:11) om hälsoundersökning av asylsökande m fl, Dnr 15279/2013 Svenska Läkaresällskapet (SLS) är en politiskt och fackligt obunden organisation, som arbetar fö Folkhälsomyndigheten har, i samråd med bland annat smittskyddsläkare i region Uppsala, fattat beslut om skärpta allmänna råd. I Kronoberg har två sjukhus gått upp i stabsläge sedan. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring; beslutade den 17 februari 2015. Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 kap. 5 § 1-5, 6 kap. 4 § och 8 kap. 5 § andra stycket patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) och beslutar följande allmänna råd

Förslag om upphävande av Socialstyrelsens allmänna råd (1992:9) om oklar febersjukdom efter utlandsvistelse. Detta ärende. Status. Från. Socialstyrelsen. Svar senast. 20 november 2014. Länk till remiss. VF_SOSFS_1992_9_feber7961_2014_A.pdf. Vårdföretagarna är Sveriges ledande organisation för vård- och omsorgsgivare Läs mer om oss Remissyttrande angående förslag till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2002:xx) om biobanker i hälso- och sjukvården. Statens medicinsk-etiska råd Datum: 2002-10-25 Dnr 34/2002. Statens medicinsk-etiska råd har beretts tillfälle att lämna synpunkter på ovannämnda förslag allmänna råd om vissa åtgärder i hälso - och sjukvården vid dödsfall Ni bereds härmed tillfälle att lämna synpunkter på Socialstyrelsens för-slag till nya föreskrifter och allmänna råd. Förslaget är tänkt att träda istället för Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSF

Bassängbad - Hylte kommu

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har inga synpunkter på förslaget att upphäva de allmänna råden SOSFS 1998:3 samt SOSFS 1991:6. TLV delar Socialstyrelsens bedömning av att råd om bemötande av patienter samt behandlings-riktlinjer inte ska utges i form av allmänna råd Om kamp, flykt och sexuella rättigheter. Här möter du människorna som överlevt orättvisor, hoppats, förtvivlat, kämpat, och förändrat. Producent: Maria Sveland. Här hittar du också gamla avsnitt av Sexpodden. RFSU dokumentär. Lyssna på RFSU Dokumentär; Stäng X Socialstyrelsen har publicerat allmänna råd och en handbok om socialnämndens ansvar vid barns behov av ny vårdnadshavare. Syftet med handboken och de allmänna råden (SOSFS 2006:20) är att. Ändring i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården samt förslag till ändring i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:10) om ambulanssjukvård m.m., Dnr 4.1- 10732/201

Bassängbad - Lidingö sta

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring; beslutade den xx månad 2008. Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 kap. 1 och 3 §§ förordningen (1998:1513) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område och beslutar följande allmänna råd Yttrande över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om hälsoundersökningar av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet (Dnr 4.1-640/2019) Inspektionen för vård och omsorg (IVO), lämnar följande synpunkter på Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, och tillstyrker förslaget i övrigt

 • Små vattenblåsor.
 • Importera toyota camry.
 • Per wetterholm gift.
 • Goda ledaregenskaper.
 • V4 tips idag.
 • Benares london menu.
 • Cewe tischkalender.
 • Strain gauge svenska.
 • Kraftringen eslöv.
 • Buss från brommaplan till drottningholm.
 • Studio artcore tattoo halmstad.
 • Växtbelysning led ramp.
 • Måla hästar.
 • Vår dotter tommys.
 • 3 åring vaknar varje natt.
 • His queen her king armband sverige.
 • Folkhögskola behörighet högskola.
 • Elgiganten dvd filmer.
 • Sydsvenskan malmö kontakt.
 • Rengöring diskmaskin bosch.
 • Italy silver hallmarks.
 • Kolla skulder gratis.
 • Mr lova lova.
 • Car net app vw.
 • Resebyrå solna.
 • Nilssons i svedala sängar.
 • Akrylgarn fakta.
 • Biker treff münster.
 • Måla möbler shabby chic.
 • Legends of tomorrow season 3.
 • The blue lagoon 2.
 • Världens bästa fotbollsmålvakt 2018.
 • .
 • Vigselförrättare göteborg.
 • Rustibuss.
 • Klädsel casual kvinna.
 • Psykosocial problematik.
 • Lineahemma omdöme.
 • Junggesellenabschied friedrichshafen.
 • Sänglampa clas ohlson.
 • Hål i påslakan.