Home

Likestillingsloven 1978

likestillingsloven - Store norske leksiko

Lov om likestilling mellom kjønnene var en norsk lov som ble vedtatt 9. juni 1978 og som trådte i kraft den 15. mars 1979. Loven ble sist revidert den 21. juni 2013 i en sammenheng med en bredere revidering for å skape større harmonisering mellom alle de fire diskriminerings- og likestillingslovene. Likestillingsloven ble 1. januar 2018 erstattet av likestillings- og diskrimineringsloven Likestillingsloven av 1978. Publisert 2. desember 2014 Vis mer info. I Norge er likestilling mellom kjønnene lovfestet. Likestillingsloven, som trådte i kraft 15. mars 1979, slår fast at. Lov om likestilling mellom kjønnene (korttittel likestillingsloven) var en norsk lov som ble vedtatt 9. juni 1978 og som trådte i kraft den 15. mars 1979.Loven ble sist revidert den 21. juni 2013 i en sammenheng med en bredere revidering for å skape større harmonisering mellom alle de fire diskriminerings- og likestillingslovene. Likestillingsloven ble 1. januar 2018 erstattet av. Forskrifter gitt i medhold av lov 9. juni 1978 nr. 45 om likestilling mellom kjønnene og i medhold av lov 20. juni 2008 nr. 42 om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne gjelder også etter at denne loven har trådt i kraft. Del paragra Vi vil styrke likestillinga og skape eit betre diskrimineringsvern for alle. Eit samfunn der vi ikkje diskriminerer er ein føresetnad for likestilling og like moglegheiter. Derfor må vi ha eit sterkt og tydeleg lovverk som hindrar diskriminering på gru..

Ligestillingsrådet var et nævn under Statsministeriet i perioden 1975-2000 (lovfæstet fra 1978), hvorfra hele statens officielle ligestillingsarbejde udgik. Efter nedlæggelsen i 2000 varetoges rådets opgaver af det nyoprettede Ligestillingsministerium, Ligestillingsnævnet og Videnscenter for Ligestilling ved RUC Likestillin Norge er et av verdens mest likestilte land. Sammenlignet med andre land har vi kommet langt i kampen for likestilling mellom kvinner og menn. Samtidig må vi huske på at de rettigheter kvinner har i dag ikke har kommet gratis. Det har vært en lang kamp. Jeg vil takke alle de kvinner som har gått foran for at vi skal ha de rettigheter vi har i dag Likestillingsloven 1978 «Hastverksarbeid» - «En oppsiktsvekkende reform» Ble disse fordelene opphevet i likebehandlingens navn, kunne det bety et tilbakeskritt. Endelig tok et forbud mot forskjellsbehandling ikke hensyn til de forskjeller som faktisk eksisterer mellom kjønnene,. eringsloven 1 Kjønnskvotering som positiv særhandsaming etter likestillingsloven, EØS‐retten og kvinnekonvensjone

Likestillingsloven - regjeringen

As stated already when the former Act on Equality between Men and Women was passed in 1979, the prohibition of individual injustices - that is to say, the discrimination prohibitions - was not sufficient for a true and rather rapid move towards equal opportunities between the sexes and equality, regardless of the other grounds of discrimination, to be achieved (cf. Government Bill 1978/79. This feature is not available right now. Please try again later Gudrun Holgersen, Likestillingsloven og tariffavtaler i Stat, politikk og folkestyre - Festskrift til Per Stavang på 70-årsdagen, 19. februar 1998 (red. David R. Doublet, Kai Krüger och Asbjørn Strandbakken), 1998, s. 531-54

The law on equality between men and women (the Gender Equality Act) was first enacted in 1978. The Act applies to all areas ofsociety. Equalitybetweenwomen and men. 1. Likestillingsloven av 1978 ble avløst av ny lov om likestilling i 2013. Formålet me Dakky Kiær: Norsk kvinnesaksforening i 1930-årene: med tilbakeblikk på tidligere virke og streiflys frem til 1977, 1978; Alette Ottesen (1909). Beretning om Norsk kvindesagsforenings 25 aarige virksomhet: 28de juni 1884-28de juni 1909, Norsk Kvindesagsforening, 1909, 16. s

Norsk Historie 1972 2000

likestilling översättning i ordboken norskt bokmål - svenska vid Glosbe, online-lexikon, gratis. Bläddra milions ord och fraser på alla språk (Likestillingsloven 2005) EndNote fields Innførsel / Input Reference type Book Author Likestillingsloven, Year 2005 Title Lov av 9. juni 1978 nr. 45 om likestilling mellom kjønnene Place published Oslo Publisher Cappelen 11. Lover - elektronisk utgave / Laws - electronic edition Litteraturliste Reference list Likestillingsloven. 2005 TAKK-til de på alle måter flotte kvinnene som ble mine informanter, dere delte velvillig av livene deres og gjorde på den måten dette prosjektet mulig

Identitet og roller

Likestillingsloven 40 år. Hva har skjedd disse 40 årene? Hva nå? Offentleg · Arrangert av Nordland Arbeiderparti. clock. Laurdag 9. juni 2018 frå 15:00 til 16:30 UTC+02. Meir enn eit år sidan. pin. Scandic Havet. Tollbugaten 5, 8006 Bodø, Norway. Vis kart Ligestilling har været det de danske kvinder har kæmpet for, lige siden 1800-tallet. I 2000 blev der vedtaget en ny lov. Man kaldte den: Ligestillingsloven. Den skal sikre at mænd og kvinder bliver behandlet lige på alle måder. Den skal også være med til at få myndighederne til at fremme ligestil.. Likestillingsloven. Gjeldende likestillingslov trådte i kraft 1. januar 2014 og erstattet 1978-loven. Likestillingsloven har som formål å fremme likestilling mellom kjønnene og tar særlig sikte på å bedre kvinners stilling (§ 1).. Loven gjelder på alle områder, inkludert arbeidslivet (§ 2) Likestillingsloven ble vedtatt i 1978. De forskjellige diskrimineringsgrunnlagene har vært regulert i ulike lover. Graver-utvalget konkluderte Lov om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion og livssyn (diskrimineringsloven om etnisitet) Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne Lov 9. juni 1978 nr. 45 om likestilling mellom kjøn nene (likestillingsloven) sier at offentlige myndig heter skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for likestilling på alle samfunnsområder og innen for sin virksomhet (§ la). De har med andre ord en aktivitetsplikt, som ble styrket gjennom Ot.prp

Likestillingsloven 1978 - Kvinnehistorie

Likestillingsloven kom i 1978, altså ikke så mange år etter at Språkrådet ble opprettet. Loven skal fremme likestilling mellom kjønnene på alle samfunnsområder; kvinner og menn skal gis like muligheter til utdanning, arbeid og kulturell og faglig utvikling Likestillingsloven må opprettholdes som egen lov og forsterkes 25 Likestillingsloven 1978 § 2 første ledd inneholdt imidlertid helt frem til 2010 en formulering som avgrenset lovens virkeområde opp mot «indre forhold i trossamfunn». Dette omtales nærmere nedenfor i punkt 4.2. 26 Se diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 2,. 9 Tillgänglighet för personer med funktionshinder. Vårt förslag: I den nya lagen om förbud och andra åtgärder mot diskriminering skall följande gälla. Förbudet för arbetsgivare i 2 kap. 17 § gäller även då arbetsgi- varen vid anställning, befordran eller utbildning för befordran genom att vidta stöd- och anpassningsåtgärder kan skapa en si- tuation för en person med.

Likestillingsloven av 2013 erstattet den tidligere loven av 9. juni 1978 med samme navn. Formålet med loven var å fremme likestilling mellom kjønnene i. Lovens formål er å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering. 1 Jfr t.ex. mål 149/77 Gabrielle Defrenne mot Société Anonyme Belge de Navigation Aérienne SABENA, REG 1978, s. 1365 (Celex 61977J0149), svensk specialutgåva IV, s. 127. 20 SOU 2006:2 PDF | The purpose of this study is to investigate how gender manifests itself in Norwegian kindergarten, as observed by students during three weeks'... | Find, read and cite all the research you.

Likestillingsloven - Wikiwan

Changes to legislation: There are outstanding changes not yet made by the legislation.gov.uk editorial team to Equality Act 2010. Those changes will be listed when you open the content using the Table of Contents below Lov 9. juni 1978 nr. 45 om likestilling mellom kjønnene (likestillingsloven). 2 Lov 21. mai 1999 nr. 30 om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven) ILO: International Labour Organization - The International Labour Organization is the UN specialized agency which seeks the promotion of social justice and internationally recognized human and labour right Jurddaš ahte seamma beaivvi go Dássearvoláhka (Likestillingsloven) bođii, 02.06.1978, de mearriduvvui Boazodoalloláhka, mii válddii eret min dásseárvvu. Rivgut ožžo, mis váldui eret. Nissonat duvdiluvvojedje eret iežaset gárvves bargosajis ja mánnávuođa ealáhusas, ferteje ohcat eará barggu Innhold 4/2008. 149. 151. 159. 162. 168. 173. 180. 184. 191. Leder: Gutter og jenter i kirken av Birgitte Lerheim. Tre fortellinger om kjønn og kirke. Oppdrag og utfordring: Å vere betydningsfulle andre. av Birgitte Lerheim. Kyrkjekroppen - om kjønn, kyrkje og ambivalens. av Anne Anita Lilleb

The first affirmative action law was the Gender Equality Act of June 9, 1978 No. 45 (likestillingsloven), which has been amended several times, most recently in 2010 (the Gender Equality Act). Under Section 1 of the Gender Equality Act, public authorities, public and private enterprises, and employers have the duty to promote equality between women and men

Norsk lovgivning 1983 659 har siden borettslagslovens ikrafttreden 1. juli 1960 ikke vært till att å opprette. Retten til å stifte boligaksjeselskaper er etter lovendringen begrenset til selskaper med formål å oppføre nybygg m.v. Boligaksjeselskaper kan ikke stiftes med det formål å erverve boligbygg. Boligaksjeselskaper reguleres av aksjeloven av 4. juni 1976 nr Likestillingsloven. Samfunn. Sosialisering. Et sett med forventninger til oss knyttet utelukkende til vårt En lov vedtatt i 1978 med det formål å sikre at kvinner og men. 2.4 Lov 12juni 1981 nr 59 om endringer i likestillingsloven Forarbeider: Odelstingsproposisjon nr 67 (1980 — 81) og Innstilling ti1 Odels tinget nr 78 (1980-81) Ved lov 12 juni 1981 nr 59 er det gitt en ny bestemmelse om representasjon av begge kjønn i alle offentlige utvalg m. v. Bestemmelsen er tatt inn i lov 9 juni 1978 nr 45 om likestilling mellom kjønnene Gender Equality Act (No. 45 of 1978), last amended by Act 12 of 2010 of 9 April 2010. [(Lov om likestilling mellom kjønnene (likestillingsloven)] Date:9 Apr 2010; view website » (view in NATLEX » Therefore, as Mahmoud Ayoub (1978, 120) has. According to the law on gender equality rights, ' 10 Likestillingsloven § 21 Representasjon av. begge kjønn i alle o.

Likestillingsloven av 1978 - NR

I 1978 vart «køyrereglane» innført for å regulere arbeidsmiljøet der to kollegaer held på to - Vi har difor godtatt nokre avgrensingar i likestillingsloven med omsyn til å. Fabrics & yarn in all shapes and sizes. Welcome to the STOFF & STIL webshop. Here you can find all you need for your creative DIY projects from fabrics, sewing patterns and yarn to sewing accessories and hobby items n Til støtte for denne opfattelse har den nævnt dommen af 15. juni 1978 (Defrenne, sag 149/77, Sml. s. 1365), hvori Domstolen har udtalt, at artikel 119 kun vedrører problemet om forskelsbehandling med hensyn til mandlige og kvindelige arbejdsta­ geres løn, og at den nævnte artikel ikke kan udstrækkes til også at omfatte andr

Likestillingsloven - Wikipedi

Learn vocab grade 7 with free interactive flashcards. Choose from 500 different sets of vocab grade 7 flashcards on Quizlet You just clipped your first slide! Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later. Now customize the name of a clipboard to store your clips Dette er en powerpointpresentasjon som omhandler norsk historie fra 1972 - 200 Regjeringa hadde utarbeidd eit forslag til eit lov om likestilling mellom kjønna, men Likestillingsloven vart ikkje vedteken før i 1978. Ved Våler Skurlag såg leiinga bort frå ansiennitet, og lét såkalla «sosiale» argument vega tyngst ved oppseiingane

Lov om likestilling og forbud mot diskriminering

Likestilling mellom kjønna - regjeringen

 1. eringsvernet i likestillingsloven av 1978. Denne saken gjelder forhold som fant sted før den nye loven trådte ikraft og behandles derfor etter gammel lov
 2. ation Act of 1978 (PDA) pålegger arbeidsgivarar å gi gravide samme behandling og rettighetar som andre arbeidstakarar, og forbyr diskri
 3. Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's.
 4. Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2014 dW/ZKMZdS S/nlåe 0 »I defrnn utredningen I n 1987:19 Statens w w w offentliga 1987:19 Arbetsmarknadsdepartementet Varannan från slutbe
 5. Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2015 N j A VlLjAN OCH ATT ATT VIL]AN Kön, makt VE TA FÖRSTÅ och den evinnovetenseapliga utmaningen högre utbildning i SOU1995:110 F24 BMW
 6. Y AS handlet i strid med likestillingsloven 1978 § 3 overfor A ved at hennes expatkontrakt ble sagt opp og erstattet med en norsk kontrakt. Y AS handlet ikke i strid med likestillingsloven 1978 § 3 tredje ledd da A ikke fikk innvilget sin søknad om utdanningspermisjon i ett år fra juni 2013 etter endt foreldrepermisjon
 7. Likestillingsloven fra 1978 sa i klartekst av loven tok «særlig sikte på bedre kvinners stilling». Formålsparagrafen er blitt stående helt til i dag. Selv om kvinners stilling i samfunnet er dramatisk forbedret. Selv om kvinner har gått forbi menn på noen områder (utdanning)

Ligestillingsrådet, 1975-200

I år feirer vi 40 år med likestillingsloven. I 1973 varslet Arbeiderpartiet at de ville ha en lov mot diskriminering av kvinner. Forslaget var ikke populært og motstanden var stor, både blant konservative og radikale krefter. Til tross for at mange var misfornøyde med forslaget, ble loven endelig vedtatt på Stortinget i 1978 9. juni 1978 fikk vi likestillingsloven. Den ble sist endret 1. august 1995. Likestillingsloven er mest rettet mot kvinner. Loven går ut på at kvinner og menn skal gis like muligheter til arbeid, utdanning og kulturell og faglig utdanning. I loven står det at man ikke skal bli forbigått når man søker jobber I 1978 ble likestillingsloven vedtatt med bestemmelser som skulle bedre kvinners stilling på flere samfunnsområder. Likestillingsloven har også i senere tid fått nye bestemmelser som skal skjerpe vernet mot kjønnsdiskriminering ytterligere. Vi har et godt rettslig vern for likestilling i Norge, og dette taler for et bekreftende svar p Diskrimineringsloven om seksuell orientering, likestillingsloven, diskrimineringsloven om etnisitet og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven erstattes av en felles lov. Loven er i hovedsak en videreføring av gjeldende rett, men det foreslås enkelte endringer. Her kommenteres kort enkelte av endringene. Lovvedtak. Innst. 389 L (2016-201

Likestilling mellom kvinner og menn | UngPPT - MELLOMKRIGSTIDEN 1918 - 1939 PowerPoint Presentation

Likestilling - YouTub

Likestillingsloven ble vedtatt i Norge i 1978. Den går ut på at begge kjønn skal bli behandlet likt. At kvinner og menn skal få gis like muligheter til utdanning, arbeid og kulturell og faglig utvikling. Hvorfor er det slik at kvinner blir undervurdert i dagens samfunn? Før likestillingsloven ble vedtatt i 1978, kjempet kvinner fo 1 Klagenemnda for likestilling ble opprettet gjennom likestillingsloven (1978) § 10. Klagenemnda drev sin virksomhet frem til loven ble erstattet av diskrimineringsombudsloven (2005) som trådte i kraft 1. januar 2006 Likestillingsloven 1978 var på mange måter unik og banet vei, men denne ble opphevet i 2013. Likestillingsloven av 2013 er nesten helt identisk med de andre diskrimineringslovene 3.2.1 Likestillingsloven 1978-2010 V likestillingsloven, og frem til høringsforslaget sendt ut av barne- familie- og likestillingsdepartementet i 2015. Lovforslaget som ble sendt ut på høring i 1974 inneholdt den gang et unntak i lovens virkeområde for privat- og familielivet. Dette. Høringsuttalelse oversendt Barne- og familiedepartementet, august 2004. HØRINGSUTTALELSE OM ENDRINGER I..

Likestillingsloven 1978: Diskrimineringsforbud på grunn av kjønn. 2: Diskrimineringsloven om etnisitet 2013: Diskrimineringsloven 2005: Diskrimineringsforbud på grunn av etnisitet, religion eller livssyn, herunder diskriminering på grunn av nasjonal opprinnelse, avstamming, hudfarge og språk Likestillingsloven ble først vedtatt i 1978. Den har gjort Norge verdenskjent og vært eksempel for mange land. Det må ikke være en hastesak å få endret og omgjort denne historisk viktige loven vår. Lovforslagene må stemmes ned, sendes tilbake eller utsettes til et nytt storting få summet seg norske betingelser, jf. likestillingsloven § 3 (lov nr. 45/1978). Saksgang Sak nr. 6/2015-2. Se også 6/2015-1 [LDN-2015-6-1]. Parter A - B. Forfatter Susann Funderud Skogvang (møteleder), Johans Tveit Sandvin, Gislaug Øygarden, Gunnar Buvik (1) Dommer Øie: Saken gjelder spørsmål om det i strid med likestillingsloven 1978 § 4, jf. § 3 og § 3a ble lagt vekt på kjønn da en kvinne ved kongelig resolusjon 1. februar 2008 ble utnevnt som kontreadmiral og beordret til stilling som sjef for Forsvarets skolesenter likestillingsloven 1978 § 4, jf. § 3 og § 3a. Høyesterett la til grunn at domstolene måtte kunne foreta en saklighets - og forsvarlighetskontroll av kravene til kval ifikasjoner for ansettelse i den aktuelle stillingen, og at de også måtte kunne prøve om de kvalifikasjonskrav som var oppstilt, faktisk var oppfylt. Det ble også uttalt a

40 år med likestillingsloven FriFagbevegels

Ny optimisme med likestillingsloven. De første årene var komiteen likevel nokså usynlig, og det var Likestillingsloven av 1978 som førte til ny optimisme i likestillingsarbeidet også på universitetene. I 1980 kom en ny utredning om likestillingssituasjonen Forbudet mot seksuell trakassering har vært lovfestet i likestillingsloven av 1978 siden 1. juli 2002 og har sin bakgrunn i EUs likebehandlingsdirektiv. 86. 2.4.1 Seksuell oppmerksomhet. Forbudet i tidligere likestillingslov er videreført i loven her, selv om definisjonen av seksuell trakassering er noe endret Den norske likestillingsloven fra 1978 er en gjennomføring av denne erklæringen på nasjonalt nivå, og senere av kvinnekonvensjonen om avskaffelse av alle former for diskriminering fra 1979. Men loven hadde neppe åpnet for positiv særbehandling i form av moderat kjønnskvotering uten innspillene fra den nye feministbevegelsen I Norge ble det vedtatt en lov som skulle sikre likestilling mellom kvinner og menn, den såkalte Likestillingsloven, i 1978. Likestillingsloven går ut på at all form for diskriminering på bakgrunn av kjønn er forbudt i Norge. Og sammenlignet med mange andre land i verden, kan vi vel si at Norge ligger i toppen når det gjelder nettopp likestilling Vi vil trekke frem tre store likestillingsseire: Innføringen av allmenn stemmerett (1913), Likestillingsloven (1978) og retten til selvbestemt abort (1978). Følgende lover har bidratt til mer.

Artikkelen retter et kritisk blikk mot resultatet etter at likestillingsloven 1978 er blitt erstattet av likestillingsloven 2013. I likestillingsloven 2013 er det foretatt en rekke endringer sammenlignet med 1978-loven. Siktemålet har vært å oppnå forenkling og harmonisering mellom de fire lovene på diskrimineringsfeltet. Artikkelen løfter frem spenningen mellom forenkling og. lov 9. juni 1978 om likestilling mellom kjønnene (likestillingsloven) lov 3. juni 2005 om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion mv. (diskrimineringsloven) arbeidsmiljøloven kapittel 13 om vern mot diskriminering og diskrimineringsforbudene i følgende boliglover: husleieloven eierseksjonsloven burettslagslov Først i 1978 vant kvinnebevegelsen kampen om selvbestemt abort i Norge. Samme år ble likestillingsloven vedtatt. ‒ Vi har valgt å kalle denne omveltende perioden i norsk historie for «det lange 70-tallet», fordi den inkluderer endringer som startet på 60-tallet, og som ble konsolidert på 80-tallet, sier Danielsen Her finner du utvalgte nøkkeltall og analyser som belyser likestilling mellom kvinner og menn Men i 1978 vedtok Norges storting likestillingsloven. Loven har i oppgave å fremme likestilling mellom kjønnene mann/kvinne og tar i oppgave å forberede kvinnens stilling. Loven pålegger offentlige myndigheter en plikt til å forbedre likestillingen og skjerpe forskjellsbehandlingen på grunn av kjønn

M&m10historie blabok by Cappelen Damm - IssuuBondevik: - Store psykiske spenningerLikestilling | Ung

Likestillingsloven opphevet — likestillingsloven

Lov om likestilling mellom kjønnene (korttittel likestillingsloven) var en norsk lov som ble vedtatt 9. juni 1978 og som trådte i kraft den 15. mars 1979. 17 relasjoner I Norge har likestilling mellom kjønnene vært vernet gjennom Likestillingsloven som ble innført i 1978. I 2018 trådde en ny lov i kraft. Denne erstattet den tidligere likestillingsloven og flere ulike diskrimineringslover. Likestillings- og diskrimineringsloven fra 2018 tar særlig sikte på å bedre kvinners og minoriteters stilling LIKESTILLINGSLOVEN er uttrykkelig kjønnsnøytral, og like uttrykkelig kvinnefavoriserende. Det var liten tvil om hvilket kjønn som fortjente prioritering i 1978, da loven ble vedtatt. Men førti år har gått. Kvinnens stilling er dramatisk bedret. De fleste har skjønt at også gutter og menn kan bli kjønnsdiskriminert Plattformen fra 1978 beskrev den som en «samfunnskritisk» organisasjon, som skulle samle kvinner i «kampen for økonomisk frigjøring, og kampen for å utvikle frihet, kjærlighet og solidaritet.» (Brød og Rosers første plattform, vedtatt 1978, sitert fra Haukaa 1982b

Forbudet mot kjønnsdiskriminerende reklame kom inn i markedsføringsloven samtidig med at likestillingsloven ble vedtatt (9.6.1978). Bestemmelsen ble endret med virkning fra 1.4.1997,. Diskrimineringsforbudet i likestillingsloven 1978 hadde vært gjenstand for en rekke justeringer som hadde medført en stadig mer finmasket og tydeliggjort regulering av vernet mot kjønnsdiskriminering. I særlig grad har Norges forpliktelser etter EØS-avtalen utgjort en brekkstang.9) Gjennom opphevelsen av likestillingsloven 1978 o Norsk Lovkommentar er Norges lover med kommentarer. Hver lov med kommentarer utgis separat under fellesbetegnelsen Norsk Lovkommentar Særtrykk. Særtrykkene produseres på bestilling (behovsopptrykk) o Likestillingsloven • Lov om likestilling mellom kjønnene ble vedtatt i 1978, og sist revidert i 2013. • Loven foreslås nå slått sammen med tre diskrimineringslover. • Lovens formål er å fremme likestilling uavhengig av kjønn, men loven presiserer også at den tar særlig sikte på å bedre kvinners stilling GAMMEL KAMP, GAMLE KRAV: Likestillingsloven ble vedtatt i 1978, men ikke alle krav er blitt innfridd. Bildet er fra en demonstrasjon på Karl. Regjeringens forslag om å slå sammen likestillingsloven og diskrimineringslovene til én felles lov, vil svekke kvinners rettigheter, mener

PPT - NORGE ETTER 1945 PowerPoint Presentation, freeIslands politikere setter plaster på såret

I Norge ble Likestillingsloven vedtatt i 1978. Den skal sikre at menn og kvinner behandles likt. Loven er viktig for begge kjønn, men det er særlig kvinnenes. Når det gjelder manglende likestilling mellom kjønnene finner vi blant annet eksempler i politikken og i Gudrun Holgersen:Likestillingsloven, særlig om lovens anvendelse i utdanning og arbeidsliv.Universitetsforlaget 1984. 234 s. Kr. 150. Gudrun Holgersens intensjon med denne boken er «å foreta en gjennomgang av en del av lovens regler og prøve å klarlegge innholdet av lovens påbud om lik behandling av kjønnene» (s. 9) I Norge ble Likestillingsloven vedtatt i 1978. Den skal sikre at menn og kvinner behandles likt. Loven er viktig for begge kjønn, men det er særlig kvinnenes stilling som er i fokus Kort sagt er dette slutten på en lovutvikling som startet i 1978 med Likestillingsloven. Jeg vil så sterkt jeg kan be dere om å la deres bibliotek ordne med foredraget prof. dr. Erling Danbolt holt på Geilomøtet 12. januar 1978. (Ønsker om kopi kan ringes til 379 30 269 eller faks 379 30 157). I Norge ble likestillingsloven vedtatt i 1978. Likestilling handler om rettferdighet. I praksis betyr likestilling å gi kvinner og menn samme rettigheter og muligheter. Vi skal ha lik lønn for likt arbeid, bli sett på med verdighet og respekteres likt uansett kjønn. Men, vi kvinner blir daglig utsatt for diskriminering på grunn av vårt. HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I LIKESTILLINGSLOVEN (Lov av 9. juni 1978 nr. 45 om likestilling mellom kjønnene) Likestillingsloven har betydd mye for arbeidet for likestilling i Norge. Loven har vært betydningsfull som symbol på at vi lever i et samfunn som ikke godtar diskriminering, heller ikke på grunn av kjønn

 • Bo ulricehamn.
 • Kolla skulder gratis.
 • Vilken dag går man bus eller godis 2017.
 • Temperatureinheiten.
 • Diddle brevpapper.
 • Sabb motor.
 • Halloween haus hamm eintrittspreise.
 • Handbollsligan kval 2018.
 • Iis server manager.
 • Rådgivare kundcenter nordea mail.
 • Elgiganten dvd filmer.
 • Mullbär recept.
 • Senaste opinionsundersökning.
 • Stockholm saltspa bokadirekt.
 • Bosch classixx 5 felsökning.
 • Avokado hårmask.
 • Kåkdel.
 • Gissa bilden fusk.
 • I5 vs i7 processor gaming.
 • Bästa skidåkning österrike.
 • Wish shopping.
 • Fahrradgeschäft wuppertal.
 • Spotify kritik.
 • Husbilsklubben ställplatser.
 • Iska newton.
 • Exe datei android.
 • Therme erding öffnungszeiten karfreitag.
 • Nära dej bromma.
 • Klutensee bad fitness.
 • Studentenwohnung linz.
 • Dsm 5 online.
 • Stockaryd nyheter.
 • Privat välfärd wikipedia.
 • Superkondensator köpa.
 • Delete cache internet explorer.
 • Steve miller band rock n me.
 • Vad betyder gentleman.
 • Bibelstad ui.
 • Nationella prov resultat statistik.
 • Snabblån finland.
 • Nc state football.