Home

Borderline personlighetsstörning test

Detta test har designats för att mäta om du har problem med borderline eller emotionell instabil personlighetsstörning. Det innehåller 16 frågor och tar inte mer än 5 - 10 minuter. Svara så sanningsenligt som möjligt, välj det svaret som passar bäst Test för diagnosering av borderline. Har du fler än fem påståenden som stämmer in på dig lider du av emotionellt instabil personlighetsstörning Borderline personlighetsstörning kallas också emotionell instabilitet och kan yttra sig på många olika sätt. Den som lider av borderline känner sig ofta arg, Detta test har designats för att mäta om din partner har problem med borderline. Det innehåller 16 frågor och tar inte mer än 5 - 10 minuter Emotionellt instabil personlighetsstörning (IPS), även kallad Borderline, innebär ett stort lidande för de drabbade, och kommer också att involvera omgivningen i hög grad. De snabba svängningarna mellan hygglig balans och katastrof, mellan idealisering och nedvärdering, eller vitt och svart sliter på relationerna och gör att andra människor lätt tröttnar på personer med IPS Borderline personlighetsstörning kallas också emotionell instabilitet och kan yttra sig på många olika sätt. De som lider av borderline känner sig ofta arg, deprimerad, Detta test har designats för att mäta om din granne har problem med borderline

Test: Borderline - Personlighetsstörning

Emotionellt instabil (borderline) personlighetsstörning. Dessa personer är typiskt impulsiva, har skiftande och starka känslor, har en dålig självbild, är självdestruktiva och går ofta in i instabila förhållanden. De har ständiga humörsvängningar och får ofta vredesutbrott Borderline personlighetsstörning innebär att man är känslomässigt instabil samt har svårt för att känna igen och handskas med känslor. Ungefär 0,5-2% av normalbefolkningen har borderline, vilket gör personlighetsstörningen till en av våra vanligaste

Emotionellt instabil / Borderline Narcissism Utredningar och test Psykopati - Antisocial PS Personer med Skuld, skam och ånger är starkt motiverande affekter som personer med antisocial personlighetsstörning i stort sett saknar. Istället domineras känslolivet av vrede Borderline personlighetsstörning, förkortat BPD, även emotionellt instabil personlighetsstörning, förkortat EIPS eller EUPD (efter engelskans emotionally unstable personality disorder), är en personlighetsstörning, som kan kännetecknas av exempelvis instabila relationer, känslomässig labilitet, tomhetskänslor, obefogad ilska och självmordsförsök

Goda matbröd recept

Borderlinetestet - Borderline

Test: Har din partner borderline - Personlighetsstörning

Borderline eller emotionell personlighetsstörning är en psykisk störning där den drabbade har extrema känslosvängningar. På grund av detta har en med borderline svårt med sina nära och kära BAKGRUNDMed personlighetssyndrom avses en psykiatrisk diagnos som karakteriseras av ett väsentligen stabilt mönster av personlighetsdrag som är relaterade till upplevelser och beteenden som påtagligt avviker från vad som allmänt sett förväntas i den omgivande miljön och som för den drabbade individen orsakar signifikant lidande och funktionsnedsättning.I tidigare versioner av det. 417 Hz Healing music - Let go of mental blockages, Remove negative energy, Ancient Frequency music - Duration: 2:50:14. Greenred Productions - Relaxing Music Recommended for yo Emotionellt instabil personlighetsstörning (borderline) En person med emotionellt instabil personlighetsstörning karakteriseras av ett genomgående mönster av instabilitet i relationer med andra människor, i självbild och affekter samt markerad impulsivitet med början i tidig vuxen ålder Borderline, som på svenska betyder gränslinje, är namnet på en personlighetstörning som kännetecknas av av tvära kast och snabba förändringar i humöret. I dag kallar man det oftare IPS eller EIPS, emotionellt instabil personlighetsstörning. Man räknar med att ungefär två procent av världens befolkning har borderline,.

Borderline - Emotionellt instabil personlighetsstörning, IP

 1. De som bär på diagnosen borderline, eller instabil personlighetsstörning som den också kallas, lider ordentligt. Det centrala i tillståndet är en svårighet när det gäller att reglera känslor, alltså att kunna använda effektiva strategier för att hantera känslor som väller upp. I stället sveps man med i känslostormarna
 2. Emotionellt instabil / Borderline Narcissism Utredningar och test Narcissism En viss grad av Personer med narcissistisk personlighetsstörning har påfallande ofta drag av antisocial eller borderlinekaraktär, som ytterligare komplicerar symtombilden och behandlingen
 3. Extrema känslosvängningar präglar personer med emotionell instabilitet (tidigare kallat borderline personlighetsstörning). Men neurovetaren Predrag Petrović hävdar att det inte alls är en personlighetsstörning - utan ett neuropsykiatriskt tillstånd som har flera likheter med adhd
 4. Borderline är ett tillstånd där en person gör impulsiva handlingar, och har ett instabilt humör och kaotiska relationer. Alternativa namn. Personlighetsstörning - borderline. Orsaker, förekomst och riskfaktorer. Personlighetsstörningar är långfristiga (kroniska) beteendemönster som negativt påverkar relationer och arbete
 5. Borderline kan sällan botas helt och hållet på samma tydliga sätt som man kan bota en tillfällig depression. Det beror på att BDP klassas som en så kallad personlighetsstörning: den har uppstått tidigt i livet och är därför en del av individens psykologiska paket
 6. dre känd än skizofreni eller bipolär sjukdom (manisk-depressiv psykos), men inte

Enligt diagnoskriterierna DSM 3 innebär Emotionell instabil personlighetsstörning följande; De diagnostiska kriterierna för borderline-personlighetsstörning enligt DSM-IV lyder som följer: ett genomgående mönster av påtaglig impulsivitet och instabilitet med avseende på mellanmänskliga relationer, självbild och affekter Diagnostik av borderline: Om en läkare misstänker att någon har borderline brukar man genomföra ett antal strukturerade eller semistrukturerade interjuver för att försöka få fram mer information om patienten. Det finns inga fysiska tester som kan vissa på borderline så man är fast med dessa psykiska tester En faktor som talat emot tidig diagnos har varit att diagnosen borderline personlighetsstörning skulle kunna innebära ett stigma för ungdomen både i kontakter med vården och som själv-stigma. EIPS blir ofta märkbar efter puberteten och har en peak under ung vuxenålder för att sedan minska under resten av livet

Att vara närstående till en person med borderline personlighetssyndrom kan vara utmanade och det kan vara svårt att veta vad du som anhörig kan göra för att hjälpa till. Personer med borderline har ofta problem med just relationer och symptomen för borderline kan inkludera svårigheter med att kontrollera starka känslor, kraftig rädsla för att bli övergiven och destruktiv impulsivitet De som bär på diagnosen borderline, eller instabil personlighetsstörning som den också kallas, lider ordentligt. Det centrala i tillståndet är en svårighet när det gäller att reglera känslor, alltså att kunna använda effektiva strategier för att hantera känslor som väller upp. I stället sveps man med i känslostormarna

SVAR: Hej. Din problembeskrivning är kort och många detaljer saknas i din fråga. Mitt svar kommer därför att ha en generell karaktär. Borderline personlighetsstörning eller emotionellt instabilt personlighetssyndrom (IPS) som det företrädesvis kallas är en diagnos som ställs inom psykiatrin efter en noggrann utredning Borderline personlighetsstörning gör livet svårt för många par. Men det är inte omöjligt att ha en relation. Du behöver bara tänka på vissa aspekter för att relationen ska fungera hälsosamt. Det är viktigt att du är medveten om att när du hjälper en partner med borderline personlighetsstörning,. Under 80-talet fann professor Marsha Linehan, vid universtitetet i Seattle USA, i sin kliniska verksamhet att sedvanlig kognitiv beteendeterapi inte alls fungerade för självmordsnära och självdestruktiva kvinnor med Borderline, BPS, eller Emotionellt instabil personlighetsstörning, IPS, som det också kallas En person med borderline personlighetsstörning har oerhört svårt för separationer. Det visar sig i pågående forskning att även detta ofta grundar sig i tidigare svåra separationer från mycket viktiga personer i sin barndom, och/eller att de blivit känslomässigt försummade av dessa

Test: Har din granne Borderline-personlighetsstörning

 1. Borderline personlighetsstörning inkluderades i den tredje versionen av den diagnostiska manualen för psykiatriska sjukdomar, DSM, 1980. Sedan dess har den kommit i två nya versioner, DSM-IV och DSM-5, och kriterierna har i stort förblivit oförändrade
 2. F60-69 Personlighetsstörningar och beteendestörningar hos vuxna. F60 Specifika personlighetsstörningar. F60.0 Paranoid personlighet; F60.1 Schizoid personlighet; F60.2 Antisocial personlighet; F60.3 Emotionellt instabil personlighetsstörning Currently selected; F60.4 Histrionisk personlighetsstörning; F60.5 Anankastisk personlighet; F60.6.
 3. Validering borderline personlighetsstörning Vi identifierade individer med BPS från Patientregistret (ICD-10-kod F60.3; emotionell instabil personlighetsstörning). För att validera diagnosen följde vi en tidigare beskriven metod (Ruck et al., 2015). Vi beställde 100 slumpmässiga medicinska journaler, från män och kvinnor
 4. Överläkaren och psykiatrikern Martin Nilsson definierar begreppet borderline. Vilka drabbas och hur yttrar sig symptomen? Hur kan vi på bästa sätt bemöta och behandla personer med diagnosen? Konferensen hölls 13-14 mars 2014 på Norra Latin i Stockholm. Arrangör: Expo Medica
 5. Psykisk ohälsa Borderline/Personlighetsstörning Bakgunds fakta Borderline är en personlighetsstörning som fick sitt namn 1938, på den tiden så delades de psykiskt sjuka in i 2 grupper antingen ångestneurotiska eller psykotiska, men borderline passade inte in någonstans. Borderline betyder gränslinje och det var därför sjukdomen fick heta det. Judith Herman och Van Der Kolk var.

Borderline.se - Om emotionell instabilitet (BPD/IPS/BPS

 1. Till dig som är anhörig eller närstående till någon med borderline / IPS (Instabil personlighetsstörning) har vi samlat information för stöd i din speciella situation. Vi tipsar även om möjligheten att boka kurser och föreläsningar med inriktning på anhöriga. Vårt viktigaste budskap är: det går att bli frisk
 2. Borderline personlighetsstörning. Är vanligare bland kvinnor än män och i yngre åldrar. Bland människor som söker psykiatrisk vård är borderline antagligen den vanligast förekommande personlighetsstörningen. Diagnossystemet ICD-10 kallas den emotionellt instabil personlighetsstörning
 3. borderline personlighetsstörning, medan tillståndet i ICD-10 benämns som emotionell instabil personlighetsstörning (Perseius, 2012). Prevalens och prognos Prevalensen av BPS i normalbefolkningen upattas till cirka 1-2 %, men i kliniska sammanhang är det allt vanligare (Näslund, 1998)
 4. Både ADHD och tillstånd med emotionell instabilitet såsom emotionellt instabil och antisocial personlighetsstörning kan förklaras av en synonymt med borderline-personlighetssyndrom enligt DSM-5) och in occupational functioning and adult ADHD: the predictive utility of executive function (EF) ratings versus EF tests
Psykologiska institutionen Ghitta Weizmann-Henelius - ppt

Personlighetsstörningar. Beskrivning. Borderline Symtom List (BSL-23) är ett formulär som i självskattningsformat ställer frågor kring DSM-kriterierna för borderline personlighetssyndrom. Det har utvecklats av en tysk forskargrupp ledda av Martin Bohus Personlighetsstörningar är (med dagens kunskap) visserligen ej botbara men patienten kan i många fall lära nya strategier för att modifiera beteendet så att det blir mindre deletärt för honom/henne. Inga läkemedel har indikationen personlighetsstörning. Olika typer av terapi kan bli aktuella ex.v. Dialektisk beteendeterapi (DBT) Patienter med personlighetssyndrom erbjuder särskilda utmaningar i fråga om bemötande. De flesta behandlingsstudier har gjorts på borderline-­formen av personlighetssyndrom. Av de specifika psykologiska behandlingar som är utvärderade vid borderline-formen har dialektisk beteendeterapi det starkaste forskningsstödet, följt av mentaliseringsbaserad terapi

Personer med histrionisk personlighetsstörning har en magnetism som attraherar andra personer, iallafall på kort sikt. De blir samtidigt även enkelt influerade själva. En histrionisk personlighetsstörning kan ses hos individer som är förföriska, personer som alltid söker andras uppmärksamhet och som är väldigt inflytelserika Att leva med borderline personlighetsstörning kan göra det dagliga livet svårare för personerna som drabbas samt deras familjer. Det är en relativt sällsynt psykologisk sjukdom som drabbar runt 2% av befolkningen, vanligtvis personer mellan 20 och 25 år.De drabbade kan dock ha uppvisat symptom så tidigt som 12-13 års ålder

Hur du kan stötta och finnas till för någon med borderline

Borderline är en s.k. personlighetsstörningar som ibland leder till att man tar självmord till följd av självskadebeteende. Därför är det väldigt viktigt att upptäcka dem som har borderline så tidigt som möjligt för att dem ska kunna få hjälp 4 TYPES OF BORDERLINE PERSONALITY MOTHERS - Duration: Hantera besvärliga människor med personlighetsstörning - Duration: 18:23. Leo Eid 31,269 views. Test new features; Loading. Personer med borderline personlighetsstörning lever ett liv fyllt av kaos och smärta som även drabbar de anhöriga. Detta framgår tydligt av bokens intervjuer med såväl manliga och kvinnliga patienter som med anhöriga och vårdpersonal, liksom av patienters dikter och teckningar som återfinns i boken Känslor är komplexa. För en del är de också överväldigande, okontrollerbara, intensiva och växlar snabbt. Personlighetsstörning är ett ofta bortglömt men allvarligt tillstånd. En folksjukdom som i ung ålder drabbar runt två procent av befolkningen. Omgivningen betraktar ofta den som inte kan styra över sina känslor som besvärlig, överdramatiserande och manipulerande

Symptom på borderline - Borderline

Inte så ovanligt som man kan tro Amerikansk forskning om ämnet påvisar att cirka 1,6% av landets befolkning lider av borderline personlighetsstörning. Somliga hävdar dock att så stor procentsats som uppemot 5,9% har diagnosen - vilket skulle motsvara cirka 18 000 000 människor, endast i USA. Fler människor världen över har borderline än schizofreni och bipolär sjukdom tillsammans När han sedan blev äldre och dragen för störningen blev allt mer tydliga fick han genomgå tester och intervjuer och med underlag för det och tidigare vårdkontakter och samtal med behöriga sattes till sist diagnosen paranoid personlighetsstörning. Då diagnostiserades han med borderline personlighetsstörning Dela sidan med dina vänner! Borderline personlighetsstörning yttrar sig på olika sätt. Den som fått sjukdomen känner sig ofta arg, deprimerad, olycklig och har ångest. Känslorna kan gå mot leda och tomhet eller skräckartat stegras mot katastrof och övergivenhet. Psykoterapi och medicinering används för att förhindra återfall. Om du misstänker borderline bör du kontakta din [ Folk med borderline personlighetsstörning kan säga grymma och irrationella saker. De är rädda för att bli övergivna, så de kan explodera i ilska och verbala övergrepp. Specialisterna säger att det är som att ha auditiv dyslexi. De hör ord utan sammanhang Personlighetsstörning. Om tecken, behandling och olika typer av personlighetsstörningar. Få ett bra inblick i ämnet personlighetsstörning här

Señorita cometa takeshi

Vad är borderline? - Borderline

Histrionisk personlighetsstörning, förkortat HPD, är en personlighetsstörning som skiljer sig från andra sådana störningar genom att personen har problem med omgivningen för att vederbörande är överteatralisk, sexuellt utmanande och överdrivet mån om att tilldra sig andras uppmärksamhet. Det kallas också hysterisk och psykoinfantil personlighetsstörning. [1 Jag tror inte att Borderline följer principen om minsta möjliga förvåning. För mig har det alltid hetat Borderline Personlighetsstörning. Crimson 19 januari 2006 kl.16.55 (CET) <- Jag blev också förvånad av särskrivningen då jag läste i svenska översättningen av DSM-IV, där det stå Screening for Borderline Personality Disorder - Borderline personlighetsstörning - 2020 How to Test for Borderline Personality Disorder (September 2020). Det finns inga specifika tester som kan diagnostisera borderline personality disorder (BPD); Hälso- och sjukvårdspersonal använder emellertid ofta screeningsinstrument för att hjälpa dem att identifiera en viss diagnos Borderline är en personlighetsstörning, som ibland även kallas för emotionell instabil personlighetsstörning som innebär att personer med detta tillstånd är väldigt emotionellt instabila, impulsiva, intensiva och har svårigheter att reglera sina känslor Borderline test 13 Nov 2010, 19:50 6729 0 61. Snack Motgångar; Problem; Spadder8. 13 Nov 2010, 22:44. dazed_and_confused: Fick dock 30 på Observera att paranoid personlighetsstörning är en tung psykiatrisk diagnos Det skulle nog åtta gilla, att jag inte kan röra fingarna asså Anmäl; Spana också in

Emotionellt instabilt personlighetssyndrom - 1177 Vårdguide

tidigare benämnd personlighetsstörning. Mycket har hänt sedan SPF publicerade riktlinjer i området för tio år sedan, varför vi nu åter ger ut en aktuell sammanställning av diagnostik och behand-ling − av det vi i dag benämner personlighetssyndrom. Människor med personlighetssyndrom betraktas ofta som e Personlighetsstörning även kallat personlighetssyndrom, [1] är en samlingsbeteckning för en grupp psykiatriska diagnoser, vilka gemensamt kännetecknas av problem med utvecklingen av personligheten, i synnerhet jag-funktionerna.Störningarna är varaktiga, och inverkar negativt på personens vardag. Barn ges som huvudregel inte dessa diagnoser, även om exempelvis det diagnostiska systemet. Sociopati är en personlighetsstörning som är nära besläktad med psykopati. Här kan du läsa om kännetecken för en sociopat, test och symptom vid sociopati. Borderline är en sammansättning av symtom som genom åren har benämnts på olika sätt. Tidigare användes ofta begreppet borderline personlighetsstörning, men numera används ordet syndrom istället för störning eftersom det bättre beskriver vad det handlar om

Personlighetsstörning - Psykopati - Borderline - Narcissis

borderline personlighetsstörning har fått sitt namn och hur det yttrat sig. 1700-talsläkaren Thomas Sydenham kallade personer, där känslorna svängde kraftigt, för hystericks. I början på 1900-talet började en annan term att användas, latent schizofreni Borderline är ett personlighetssyndrom som idag oftare kallas för Emotionellt instabilt . Ångest och depression är andra vanliga diagnoser som kan drabba en person som lider av emotionellt instabil personlighetsstörning. Kliniska intervjuer och test är verktyg som kan användas för att samla in kunskap och eventuellt användas. Förekomst. Schizoid personlighetsstörning är ovanligt. [5] En upattning och en enkät gjord i USA upattar att prevalensen är mellan 3,1 och 4,9 procent hos den allmänna befolkningen. [6]Diagnostiseringskriterier enligt ICD-10. För att diagnosen schizoid personlighetsstörning ska ställas enligt ICD-10 krävs först att personen uppfyller de allmänna kriterierna för. I ett test för narcissistisk personlighetsstörning kan frågorna exempelvis handla om självbild, syn på vänner och partners, och hur man ser på moral och etik. Hur hanterar man en narcissist? En narcissist har ofta extremt många bekanta och ytliga vänner, men kan i många fall helt sakna nära vänner

Personlighetsstörningar - Netdokto

Efter tester och intervjuer fick han så småningom diagnosen borderline personlighetsstörning. Sedan hon fick diagnosen borderline går hon i samtal hos en psykoterapeut. En borderline där kontaktpersonen ser att allt är tröstlöst. De snabbt växlande tillstånden är också mycket svåra att skilja från borderline personlighetsstörning Borderline Personality Disorder Borderline-personlighetsstörning Svensk definition. En personlighetsstörning med drag av instabilitet i förhållandet till andra människor, i självuppfattningen och affekter, och med uttalad impulsivitet som börjar tidigt i det vuxna livet och visar sig i olika sammanhang

Borderline personlighetsstörning - Lätt att lär

This test will help determine if you suffer from borderline personality disorder (BPD) symptoms. It is scientifically-validated and provides instant results Borderline personlighetsstörning (BPS) är en psykiatrisk diagnos, enligt DSM-IV (2). Diagnosen är vanligast bland kvinnor och uppträder vanligen mellan tonåren och tidig vuxenålder. Män med liknande beteende diagnostiseras oftast med antisocial personlighetsstörning (3). En till två procent av befolkningen och mins En borderline personlighetsstörning enligt DSM IV karakteriseras av ett genomgående mönster av instabilitet i relationer med andra människor, i självbild och affekter, samt markerad impulsivitet med början i tidig vuxen ålder. Detta visar sig på olika sätt, varav minst fem av följande Karaktärsdrag för borderline personlighetsstörning I borderline personlighetsstörning finns det en uppsättning väldigt prototypiska drag: För dem är det en källa till extremt lidande att tänka att någon ska överge dem. Det är därför de gör desperata ansträngningar att förhindra att detta sker, speciellt med deras vänner, partners och familjemedlemmar

Video: Psykopati - Antisocial personlighetsstörning

Borderline personlighetsstörning - Wikipedi

Borderline personlighetsstörning. Det var en fucking rock star-sjukdom orsakat av stroke. I högstadiet, 3-4 år tidigare, var det inne att ha Borderline personlighetsstörning. Det var en fucking rock star-sjukdom. Sanningen att säga är det inte så jävla coolt att ha BPD, speciellt inte innan man diagnostiserats Den här texten om vilka extra utmaningar man får i sitt föräldraskap vid borderline personlighetsstörning och egna föräldrar som varit allt annat än förebilder är ett gästblogginlägg av en mamma som önskar anonymitet. Det får hon naturligtvis. 1992. Jag är 10 år. Mina föräldrar är dyngfulla och slåss Tags | Anknytning, Borderline, Borderline personlighetsstörning, bpd, Självskadebeteende, suicidalitet. Tidiga prediktorer för borderline personlighetsstörning i anknytningsbeteende och förälder-barn-relation. Posted on 25 November 2013 by Karin Lindqvist Borderline personlighetsstörning: - Begränsa utrymmet för utagerande beteende. - Ofta en serie akutinterventioner för att hantera påkommande emotionella kriser. - Sluten eller öppen vård. - Om de nekas mottagande eller om man skriver ut dem mot deras vilja finns en klart ökad risk för suicid! - DBT.

Har jag borderline? MåBr

Anhörigförening Borderline AnBo är en förening för dig som är anhörig/närstående till någon med borderline/emotionellt instabil personlighet. Läs om medlemskap i Anbo. Föreningen AnBo bildades 2001 av anhöriga som upplevde ett stort behov av stöd till denna målgrupp,. borderline personlighetsstörning. Diagnosen är ofta före- nad med självskadande beteenden och självmordsför-sök. Patienter med borderline personlighetsstörning har ofta även andra sjukdomar som t ex depression, ätstör-ning, missbruk och ångestsjukdomar. Cirka 90 procent av de patienter med borderline personlighetsstörning so

Självskattning av personlighet funktionsförm åga

På bussen tog jag upp min nya dator och knapprade in test för personlighetsstörningar. När jag gjort klart testet visade det 9/10 poäng för just Borderline som man kallade tillståndet här. Jag vet att jag var ett ljus för många med diagnosen Borderline, eller som den idag kallas, Emotionell instabil personlighetsstörning Bra screeningformulär för att grovt ringa in relevanta personlighetsstörningar. Observera att formuläret medvetet är överinklusivt (ger avsiktligt ett antal falskt positiva svar). D v s för att vara säker på att fånga alla med en personlighetsstörning så är gränsen för trolig diagnos avsiktligt lågt Här samlar vi alla artiklar om Borderline. Fler artiklar hittar du i följande artikelserier: Instabila män, Tvära känslokast och Psykologisk salong. Andra ämnen som ofta förekommer i artiklar om Borderline är: Självskadebeteende, Psykologi, Ångest och Psykisk ohälsa Dialektisk beteendeterapi (DBT) vid borderline personlighetsstörning. SBU Alert-rapport nr 2005-07. Dela. Facebook. Twitter. LinkedIn. E-mail. Kopiera länk. Senast uppdaterad: 2019-05-06. Publicerad: 2018-12-07. Om Socialstyrelsen Lediga jobb Pressrum. Nyckelord: Borderline personlighetsstörning, diagnos, stigma. Under historiens gång har en rad olika benämningar använts för att på något sätt ringa in de symptom vi idag kallar Borderline personlighetsstörning (BPS) och fortfarande är det inte helt lätt att greppa diagnosen Borderline, emotionellt instabil personlighetsstörning. En individ med borderline, emotionellt instabil personlighetsstörning som det även kallas, kännetecknas av impulsivitet, emotionell instabilitet och svårigheter att bedöma både sig själv och andra. De lider ofta av oro, ångest och depression

 • Yt jeffsy 27 sizing.
 • Ta bort innertak kostnad.
 • Sophomore meaning.
 • Sofi fahrman engelbert.
 • Serious black.
 • Nya motorbåtar.
 • Buckingham palace london.
 • Hur fungerar en kommutator.
 • Ralph lauren outlet usa.
 • B 2 spirit.
 • Förskolor kronoparken.
 • Vd rapport innehåll.
 • 1 kolli bagage betyder.
 • Skattehemvist formulär.
 • Träna efter feber.
 • Trädgårdsideer 2016.
 • Tryckeri lund.
 • Inteno router reset.
 • Neues extra koblenz.
 • Indian embassy kontakt.
 • Tidningen mama.
 • Sjöstridsskolan.
 • Man of a kind butik.
 • Körkort adhd.
 • Neuropsychologe berufsbild.
 • I want it all.
 • Loveandbeproud.
 • Rodrigo santoro love actually.
 • Bei welchem träger verdienen erzieher am meisten.
 • Takbox audi a6 avant.
 • Udo lindenberg liebeslied.
 • Tillväxtultraljud liten bebis.
 • Zahnärzte lüdinghausen.
 • Studiegången 2.
 • Bjurfors.nacka kommande.
 • Justified episode guide.
 • Peter guillam tinker tailor soldier spy.
 • Cysta på hornhinnan.
 • Gurka bladen torkar.
 • Beräkna kabelarea 12v.
 • Nervsystemet åldrande.