Home

Fastighetsägarens ansvar miljöbalken

Lagstiftning - miljöbalken och förorenade områden Detta avsnitt behandlar bestämmelser i miljöbalken (MB, 1998:808) som rör ansvar kring efterbehandling av förorenade områden. Allmänt. De bestämmelser i miljöbalken som reglerar ansvaret för utredning och efterbehandling återfinns huvudsakligen i 2, 9,10 och 26 kap. miljöbalken 7 § Om flera fastighetsägare eller tomträttshavare är ansvariga enligt 3 §, skall de svara solidariskt i den utsträckning inte annat följer av att ansvaret är begränsat enligt 4 eller 5 §. Vad de solidariskt ansvariga har betalat skall fördelas mellan dem efter vad som är skäligt med hänsyn till vad de insett vid förvärvet och omständigheterna i övrigt Denna information vänder sig till dig som äger ett flerfamiljshus, det vill säga ett hus med fler än två lägenheter. Du är ansvarig för att mäta och eventuellt sanera radon. Riktvärdet för radon i inomhusluften är 200 Bq/m 3 . Är radonhalten högre är den en olägenhet för människors hälsa. Du är som hyresvärd ansvarig för att bostäderna på din fastighet inte överstiger. Fastighetsägarens ansvar Vi vet hur mycket det är att hålla reda på för dig som sitter i styrelsen i en bostadsrättsförening. Miljöbalken ställer även krav på att man ska förbruka så lite resurser som möjligt och välja de miljövänligaste alternativen i sin verksamhet så långt det är rimligt Fastighetsägarens ansvar Martin Rifall - Plan- och bygglagen (bygg-, mark och rivningslov, enkelt avhjälpta hinder, åtgärder avseende tomter, lekplatser, m.m.) - Miljöbalken (miljöfarlig verksamhet och miljöskador) - Snöröjning och halkbekämpnin

Bygga, bo & miljö - Halmstads kommun

Denna vägledning är framtagen i syfte att beskriva miljöbalkens bestämmelser avseende ansvaret för förorenade områden och att redogöra för den praxis som har utvecklats inom området. Naturvårdsverket vill också med denna vägledning stödja tillsynsmyndigheten i dess arbete med att öka antalet privatfinansierade efterbehandlingar och minska behovet av bidragsfinansiering Enligt miljöbalken och jordabalken är det fastighetsägarens ansvar att se till att sanera ohyra och skadedjur. I jordabalken regleras hyresförhållanden och ansvarsfördelning mellan hyresvärd och hyresgäst. Som hyresvärd är du skyldig att ta till åtgärder för att utrota ohyra och skadedjur i bostadslägenheter i din fastighet Fastighetsägarens ansvar för en förorenad fastighet Här finns svar på vanliga frågor om att äga, sälja eller köpa en bostadsfastighet som är eller misstänks vara förorenad. Det är viktigt för dig att känna till om din fastighet är förorenad eftersom det i så fall kan finnas risker med att bo eller vistas på den Vad innebär fastighetsägarens ansvar? Fastighetsägares ansvarar regleras i miljöbalkens nionde kapitel. Ansvaret innebär att du som fastighetsägare ska se till så att fastigheten fungerar som den ska och inte medför risker för de boendes hälsa eller för miljön Fastighetsägarens ansvar enligt miljöbalken. Miljö och hälsoskyddsnämndens ansvar. Fastighetsägarens egenkontroll. Faktorer som bör kontrolleras. Tillsynsvägledning lokaler för vård och omsorg. Tillsynsvägledning asylboenden Expandera. Tillsynsvägledning hästhållning

Fastighetsägarens ansvar enligt 9 kap. MB Ansvaret enligt miljöbalken för utredning och efterbehandling är uppdelat på två grupper, verksamhetsutövare och markägare. På så vis kan det vara illustrativt att tala om första resp. andra ansvarskretsen Som fastighetsägare är man ansvarig för att se till att de som bor eller vistas i byggnaden inte påverkas negativt av brister i inomhusmiljön. Det är därför viktigt att arbeta förebyggande för att främja människors hälsa och miljön. Fastighetsägarens ansvar regleras i miljöbalken som bland annat ställer krav på egenkontroll

1-8 §§ miljöbalken ska tillämpas. Den enskilde fastighetsägarens ansvar inom verksamhetsområde för dagvatten. Inom ett verksamhetsområde för dagvatten ansvarar den enskilde fastighetsägaren för sin fastighet och för avvattningen av det dagvatten som uppkommer inom fastigheten För att ansvar ska kunna åläggas krävs vidare att fastighetsägaren upptäckt eller borde ha upptäckt att fastigheten var förorenad inför förvärvet. I propositionen till miljöbalken (1997/98:45) anges att syftet med bestämmelsen i 10 kap. 3 § i första hand är att reglera fastighetsägarens ansvar mot det allmänna Fastighetsägarens ansvar Miljöbalken är en ramlag som har stor påverkan på fastighetsägare. Den innehåller bland annat regelverk för byggande, underhåll och rivning av fastigheter, hälsoskyddsregler vid uthyrning av lokaler och bostäder, egenkontroller samt avfallshantering Fastighetsägarens ansvar. Miljölagstiftningen är uppbyggd på olika nivåer, och på varje nivå preciseras kraven. Kraven som ställs på en bostad i Miljöbalken är allmänt hållna och preciseras mer i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, och sedan ytterligare i Folkhälsomyndighetens allmänna råd Det ansvar en fastighetsägare har för sina hyresgäster och andra som vistas tillfälligt i fastigheten är vittomspännande. Ansvaret omfattar både att begränsa risk för skador och olyckor, men också att hyresgästerna har en god inomhusmiljö, att mark och vatten inte förorenas på grund av verksamhet på fastigheten, men också att bostäder och lokaler upprätthåller en viss standard

Miljöbalk (1998:808) Svensk författningssamling 1998:1998

Som fastighetsägare har du ansvar över att inomhusmiljön är god och att tomten är i bra skick. Malmö stad kan hjälpa dig som fastighetsägare att koppla in fiber. på buller i sin bostad i din fastighet eller störs av buller från din verksamhet ska du kunna visa att kraven i miljöbalken uppfylls Fastighetsägarens ansvar I de fall det inte finns någon verksamhetsutövare som kan bekosta eller utföra ett avhjälpande är densom förvärvat den förorenade fastigheten ansvarig. Detta förutsätter dock att fastighetsägaren förvärvat fastigheten efter den 31 december 1998. En fastighetsägare kan alltså få ett sekundärt ansvar

Sådant ansvar kan bli aktuellt för den som förvärvat en fastighet den 1 januari 1999 eller senare. Detta genom köp, byte eller gåva. Däremot leder inte förvärv genom exempelvis arv eller bodelning till ansvar. För privat-bostäder gäller att man måste ha känt till att Jag är redan fastighetsägar Folkhälsomyndighetens information om fastighetsägarens ansvar enligt miljöbalken. Taggar. Boende; Saknar du någon information? Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan Vidare framgår det av utredningen i målet att det kan finnas en verksamhetsutövare för plantsko- lan som i första hand, enligt 10 kap. 2 § miljöbalken har ansvar för avhjäl- pande. Fastighetsägarens ansvar är alltid subsidiärt och det ska alltid göras en skälighetsavvägning Egenkontroll fastighetsägare. Bostadsrättsföreningar är skyldiga att ha en egenkontroll enligt miljöbalken för att garantera att fastigheten är säker för boende och besökande. Med fastighetskontrollen får styrelsen ett verktyg med mallar och automatiska påminnelser. Läs me

Hyresvärdens ansvar - Boverke

Fastighetsägarens ansvar För att staden ska vara ren och snygg måste alla hjälpas åt. Här beskriver vi vad du som fastighetsägare måste göra. Ditt skötselansvar utanför tomtgränsen. Du har som fastighetsägare ett ansvar för gångbanor, trottoarer och trappor upp till 10 meter utanför din tomtgräns. Finns ingen. Som fastighetsägare har du fullt ut ansvar för att hålla fastigheten i ett välskött skick. Det gäller både byggnad som tomt. Som exempel kan Miljöbalken vara aktuell om det förvaras miljöfarliga varor eller om det handlar om nedskräpning. Eftersatt underhåll

Fastighetsägarens ansvar - HSB

 1. Fastighetsägarens ansvar att förebygga olyckor; Snö- och is på tak; Brandskydd; Ägarens ansvar för tekniska utrustningar och installationer: t.ex. motordrivna lyftanordningar, hissar, pannanläggningar, cisterner med flera. Rättsfall; Egenkontroll enligt miljöbalken - ägarens ansvar för boendes och lokalhyresgästers innemilj
 2. • Fastighetsägarens ansvar - ett hjälpmedel för egenkontroll (Fastighetsägarna Sverige) • Fastighetsägarens guide i miljöbalken (Fastighetsägarna Sverige) • Miljöbalken. En sammanställning för fastighetsförvaltare (Svensk Byggtjänst Förlag) • Egenkontroll i fastigheten
 3. Fastighetsägarens subsidiära ansvar enligt 10:3 MB gäller endast om fastigheten förvärvats efter det att miljöbalken trädde ikraft, dvs från och med den 1 januari 1999. Fastighetsägare är liksom verksamhetsutövare solidariskt ansvariga för efterbehandlingen av ett förorenat område

Vad gäller fastighetsägarens ansvar påtalas också i förarbetena till miljöbalken att denne ansvarar efter verksamhetsutövaren och att detta ansvar alltid är subsidiärt (prop. 1997/98:45 del 1 s. 358 och s. 361) För mer information om miljöbalken och stöd för egenkontrollen finns bland annat följande mate­ rial: • Fastighetsägarens ansvar - en checklista för egenkontroll (SABO och Fastighetsägarna). En tydlig och utförlig lista som ger bra stöd också för annat än miljöbalkens krav som fastighets ­ ägaren måste beakta

3.1.3 Hyresgästens ansvar för uppkomna skador på lägenheten 19 3.2 Fastighetsägarens ansvar enligt annan lagstiftning 20 3.2.1 Gaturenhållningslagen 20 3.2.2 Ordningslagen 21 3.3 Istappsfallet 22 4 PRINCIPALANSVARET 24 4.1 Kort historik 24 4.2 Arbetsgivarens egna ansvar 24 4.3 Arbetsgivarens ansvar för sina arbetstagare 2 Din fråga handlar om fastighetsägarens sekundära efterbehandlingsansvar. Regler som är tillämpliga i mitt svar är: Miljöbalken 10 kap 2-3§§ och Jordabalken 4:1§ och 19§. Din fråga är om ni som arvtagare till en industritomt kan åläggas ett ansvar att avhjälpa de olägenheter som verksamheten, som bedrivits på marken, har orsakat Som fastighetsägare så har du även ansvar över att dina gäster ska ha ett så bra, säkert och tryggt boende som möjligt och här tänkte vi rada upp några av de områden där du definitivt bör avsätta en slant för kostnaderna som de för med sig. Saker som du, helt enkelt, måste sköta då det ligger på ditt bord att göra så Vem bär ansvaret för att förorenad mark saneras? Marknad Att sanera förorenad mark är en dyr affär och det är inte alltid någon vill ta på sig ansvaret, men sedan miljöbalken trädde i kraft har ansvarsfördelningen gjorts tydlig. - Ansvaret framgår klart i lagtexten, men sedan kan det i visa fall finnas ett visst förhandlingsutrymme, säger Ingemar Alfrost, chef för. Bestämmelserna om skadestånd för miljöskador finns i 32 kap. miljöbalken, men även i skadeståndslagen finns bestämmelser, vilka fungerar som utfyllande regler i de fall inte något annat är föreskrivet eller avtalat. Ansvaret enligt 32 kap. miljöbalken omfattar personskador, sakskador och rena förmögenhetsskador. För att 32 kap. ska vara tillämpligt krävs att den skadegörande.

Fastighetsägarens ansvar för nedskräpad fastighet TOPICS: Landahl Landahl var att betrakta som verksamhetsutövare i den mening som avses i miljöbalken och därigenom rätt adressat för förläggandet om uppstädning på fastigheten. Miljöbalkens hänsynsregle En fastighetsägare ska i möjligaste mån hindra uppkomst av olägenheter i bostäder genom att tillhandahålla tillfredställande klimat och bullerskydd, ventilation, värme och vatten samt utrustning för personlig hygien. Hur långt fastighetsägarens ansvar sträcker sig beror givetvis på omständigheterna i det enskilda fallet

Vilket ansvar har du som fastighetsägare? Miljöbalken är en ramlag som har stor påverkan på fastighetsägare. Den innehåller bland annat regelverk för byggande, underhåll och rivning av fastigheter, hälsoskyddsregler vid uthyrning av lokaler och bostäder, egenkontroller samt avfallshantering 1.1 Miljöbalken och myndighetsbeslut 1.2 Dokumentation över myndighetsbeslut m.m. B. PERSONAL 2 UTBILDNING 2.1 Rutiner 2.1.1 Allmänt 2.2 Dokumentation 2.2.1 Allmänt 2.3 Iakttagelser av faktiska förhållande

En fastighetsägare som förvärvat den förorenade fastigheten efter miljöbalkens ikraftträdande, och där verksamhetsutövaren inte kan krävas på ansvar, kan få ett ansvar motsvarande verksamhetsutövarens. Observera att det måste finnas ett verksamhetsutövaransvar i botten för att förvärvsansvaret ska kunna bli aktuellt detta syfte har en studie genomförts där gällande rätt jämförts med rättspraxis. Miljöbalkens 2 kap. samt 10 kap. regerar avhjälpandeansvaret, gällande lag konstaterar att verksamhetsutövaren i de fall där denne går att påvisa är den primärt ansvariga. Fastighetsägarens ansvar är subsidiärt Fastighetsägarens ansvar Det är i första hand fastighetsägaren som är an-svarig för att lösa problemen med skadedjur och störande fåglar. En olägenhet är, enligt miljöbalken, en störning som kan vara skadlig för hälsan och som inte är tillfällig eller liten

Fastighetsägarens ansvar i övrigt. Om du äger en förorenad fastighet kanske du har många frågor kring vad det innebär. Bland annat kan det innebära att du måste ta särskild hänsyn i samband med grävarbeten eller att du inte bör odla grönsaker som du tänker äta • Fastighetsägarens ansvar - ett hjälpmedel för egenkontroll Du som är fastighetsägare ska enligt miljöbalken arbeta förebyggande för att undvika miljö- och hälso- problem. Om någon klagar på buller i sin bostad i din fastighet ska du kunna visa att kraven i miljöbalken Det är fastighetsägarens ansvar att förebygga störande måsar. Publicerad: 20 april 2015 klockan 15.19 . Det är enligt miljöbalken varje fastighetsägares skyldighet att se till att inte boende och omgivningen utsätts för olägenheter från den egna fastigheten,. Fastighetsägarens ansvar för miljöskulder om hyresgästen går i konkurs Än så länge rör det sig i stor utsträckning om företag inom hotell- och restaurangverksamhet samt handel men om krisen fortsätter kan även industri- och kemiföretag, verkstäder, tvätterier m.fl. komma att drabbas i större omfattning Fastighetsägarens ansvar En fastighetsägare med tillhörande lekplats har ett ansvar som kan delas in i tre rubriker: Skadeståndsansvar Miljöbalken. Det är inte möjligt att försäkra sig mot straffansvar. Under övrigt ansvar faller ansvar på annan grund, til

Ett sådant strikt ansvar skulle dock i praktiken vara mycket likt en analogisk tillämpning av ansvaret enligt 32 kap. miljöbalken. De reglerna är förvisso inte ut­tömmande men en sådan utvidgning skulle likväl innebära ett avsteg från de ovannämnda förutsättningar som lagstiftaren ansett bör föreligga för ett strikt ansvar för miljöskador Detta görs med hjälp av den så kallade omvända bevisbördan, vilket innebär att det är fastighetsägaren som har ansvaret för att bevisa att miljöbalken följs. Miljönämnden ställer inte krav enligt hyreslagen och agerar inte som ombud vid tvister. Läs mer. Om fastighetsägarens ansvar på Folkhälsomyndighete Organisatoriskt ansvar 1. Är ansvarsfördelningen för de verksamheter/ processer som rör miljöbalken (juridiskt och praktiskt ansvar för genomförandet) fastställt och dokumenterat? 2. Är ansvarsfördelning mellan verksamhetsutövare/ hyresgäst, fastighetsägare/ förvaltare och anlitade entreprenörer fastställt och dokumenterat? 3 Det är olagligt att skräpa ner i Sverige. Den som skräpar ner kan få böter eller fängelse. 15 kapitlet, paragraf 26 miljöbalken Ingen får skräpa ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till. Med skräp menas både mindre föremål som glas, papper, engångsgrillar och fimpar och större föremål som byggavfall, möbler, bilar och hemelektronik Här hittar du som fastighetsägare information om ditt ansvar gällande radon. Skadedjur och ohyra - fastighetsägarens ansvar Fastighetsägaren, hyresvärd eller bostadsrättsförening, ansvarar för att en bostad ska vara fri från skadedjur enligt miljöbalken

Störande fåglar — Vara kommun

Fastighetsägarens ansvar Grundkurs BFAB

Störande lukt - fastighetsägarens ansvar. men om lukten är omfattande och ofta förekommande kan den ändå i vissa fall bedömas som en olägenhet enligt miljöbalken. Dessutom kan lukten vara ett tecken på att det finns skador i fastigheten. Undersökning En fastighetsägare klagade hos kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd över att grannens katter återkommande förorenade i hans rabatter och framkallar allergi hos medlemmar av hans familj. Han vädjade till nämnden att med stöd av miljöbalken förelägga kattägaren att se till att katterna inte längre ges denna möjlighet Fastighetsägare omfattas av miljöbalkens krav på egenkontroll. Alla som driver en verksamhet ska planera och kontrollera • Fastighetsägarens ansvar - ett hjälpme-del för egenkontroll (Sveriges fastighets-ägaresförbund) • Fastighetsägarens guide i miljöbalken Avfall under kommunens ansvar Kommunen är enligt 15 kap. 20 a § miljöbalken skyldig att borttransportera det avfall som kommunen ansvarar för enligt 15 kap. 20 § miljöbalken. Den kommunala renhållningsskyldigheten omfattar avfallsslagen. kommunalt avfall

Egenkontroll för fastighetsägare - Fastighetsägarn

Fastighetsägarens ansvar Vad innebär fastighetsägarens ansvar och vilka metoder finns för att hantera ansvarsfällorna? Hur kan du som fastighetsägare eliminera riskerna? På denna kur Enligt miljöbalken och jordabalken är det fastighetsägarens ansvar att vidta åtgärder för sanering av ohyra och skadedjur. En hyresvärd är skyldig att vidta åtgärder för att utrota ohyra och skadedjur i bostadslägenhet i sin fastighet När en fastighetsägare inte tar det ansvar som lagstiftningen ålägger honom uppkommer frågan vilket ansvar som det allmänna har för fastigheten. Enligt 1 kap. 2 § lagen (2003:778) Bidrag får lämnas om ansvar enligt miljöbalken eller motsvarande

Fåglar (vilda) - Arboga kommun

Video: Kommunernas avfallsansvar Avfall Sverig

Ansvar för förorenade områden - Naturvårdsverke

Fastighetsägarens ansvar Du som fastighetsägare ansvarar för att fastigheten fungerar som den ska och för att förebygga och åtgärda risker för människors hälsa och miljön. Här finns samlad information och länkar som kan vara viktig att känna till för dig som är ägare till en eller flera fastigheter Arbetsgivarens ansvar. För att få arbeta med asbesthaltigt material ska ett företag ha tillstånd från Arbetsmiljöverket. Arbete med asbest kan vara till exempel rivning, bearbetning eller annan hantering av asbesthaltigt material, till exempel arbete på laboratorium med asbestanalyser

Fastighetsägarens ansvar att sanera skadedjur och ohyr

Här kan du som företagare eller fastighetsägare läsa mer om hur kommunen arbetar med miljö- och hälsoskydd samt tillsyn inom området. Du kan också läsa mer om vilket ansvar du enligt miljöbalken har för att själv kontrollera din verksamhet (så kallad egenkontroll för verksamhetsutövare) Fastighetsägare har ett strikt ansvar att hålla sin fastighet i vårdat skick. Det gäller både trädgård och byggnader. Byggnadsnämnden är den myndighet som har tillsyn över att fastighetsägare håller sina byggnader, byggnadsverk och tomter i vårdat skick. Byggnadsnämnden kan Miljöbalken (MB) gäller till exempe Du som är fastighetsägare ska enligt miljöbalken arbeta förebyggande för att undvika miljö- och hälso-problem. Om någon klagar på buller i sin bostad i din fastighet ska du kunna visa att kraven i miljöbalken uppfylls. Det kan ibland innebära att du måste göra olika typer av utredningar. Har miljöförvaltningen begär

Fastighetsägarens ansvar - SG

fastighetsägare. Tillsynen kan bedrivas genom inspektion på plats och/eller genom granskning av dokument. Socialstyrelsen tillsynsvägleder Socialstyrelsen är central, tillsynsvägledande myndighet för frågor som rör hälsoskydd inom miljöbalken. Social-styrelsens roll vad gäller egenkontroll är att vägleda d Vilka åtaganden krävs av dig som fastighetsägare och hyresgäst?Få verktygen hur du kan förebygga och eliminera risker i och omkring din fastighet.Hur kan vi tillsammans hushålla med resurser, öka säkerheten och skapa god arbetsmiljö samt gynnsamma relationer mellan fastighetsägare och hyrestagare? Detta och mycket mer fördjupar vi oss i under två lärorika dagar att fastighetsägare och andra följer strandskyddsbestämmelserna. Dessutom kan tillsynsmyndigheten få in tips från allmänheten om olika händelser som behöver kontrolleras. Läs mer om förbuden i 7 kap. 15 § miljöbalken. 16 § innehåller generella undantag från förbuden för areella näringar och av 17 § framgår att det ka

Fastighetsägarens ansvar - Östersund

Som fastighetsägare har alla bostadsföretag ett stort ansvar men många saknar kunskap om hur det rättsliga ansvaret fungerar vid vardagliga olyckor, störningar och liknande. Kommer du i kontakt med dessa frågor är det här utbildningen för dig. Plan- och bygglagen & miljöbalken Som fastighetsägare kan du vända dig till ett företag som arbetar med skadedjurs- bekämpning. De har specialutbildad personal och specialutrustning för att kunna klättra på branta tak och t.ex. sätta upp nät som hindrar fåglarna från att bygga bon. De tar även bort befintliga fågelbon I miljöbalken finns de allmänna hänsynsreglerna som är basen för egenkontrollen. Det är fastighetsägarens ansvar att visa för tillsynsmyndigheten (kommunen) att man har en fungerande egenkontroll. Omfattning av egenkontrollen Egenkontrollen regleras i 26 kap. 19 § miljöbalken. För stora objekt med många bostäder blir egenkontrollen me Miljöbalken (1998:808) 33 olika kapitel om skydd av . naturen, bestämmelser om . vissa verksamheter, prövning . av mål och ärenden, tillsyn, påföljder och ersättning och. skadestånd. Kap 1 - Miljöbalkens mål. Kap 2 - Allmänna hänsynsregler. Kap 26, 19§ - Egenkontrollkravet. Miljöbalkens viktigaste krav på fastighetsägar Kursen Miljöbalkens efterbehandlingsansvar innehåller en genomgång av rättsområdet med det ansvar och de begränsningar i ansvaret som gäller i dag. Kursen är uppdaterad med den senare utvecklingen inom såväl lagstiftningen som tillkommande nya rättsfall. Livesändning - kurstillfället den 28 maj kommer även att livesändas

Fastighetsägarens egenkontroll — Folkhälsomyndighete

Som fastighetsägare har du enligt miljöbalken ett ansvar för att förebygga dessa problem. Fastighetsägarens ansvar. Fastighetsägarens har ett ansvar för att förebygga störningar från fåglar. Därför ska du i första hand kontakta din fastighetsägare om problem med fåglar Enligt miljöbalken och jordabalken är det fastighetsägarens ansvar att vidta åtgärder för sanering av ohyra och skadedjur. En hyresvärd är skyldig att vidta åtgärder för att utrota ohyra och skadedjur i bostadslägenhet i sin fastighet. Denna skyldighet gäller även om hyresgästen är den som förorsakat förekomst av ohyra

Fastighetsägarens ansvar - Vaxjo

Fastighetsägarens och förvaltarens ansvar. Fastighetsägare ansvarar för att underhålla och sköta sina fastigheter på ett sätt som gör att boende inte får besvär eller blir sjuka av brister i byggnaden. Enligt miljöbalken är fastighetsägare skyldiga att bedriva egenkontroll FASTIGHETSÄGARENS ANSVAR Miljöbalken, plan­ och bygglagen med flera lagar har stor påverkan på fastighetsägarens vardag. De innehåller bland annat regler för byggande, underhåll och rivning av fastigheter, hälsoskyddsregler vid uthyrning av lokaler och bostäder, egenkontroller samt avfallshantering Fastighetsägare har, enligt 9 kapitlet 9 § miljöbalken (1998:808), ett ansvar att vidta åtgärder mot skadedjur och förhindra att olägenhet för människors hälsa uppkommer. Ni kan läsa mer om detta här

Ditt ansvar för gångbanan utanför din tomt Det är du som fastighetsägare som ansvarar för den vardagliga skötseln av gångbanan utanför din fastighet. Här får du information om var gränsen för ditt ansvar går och vilka regler som gäller Ansvaret för detta delas av alla. Så inleds kulturmiljölagen (1988:950) Miljöbalken kräver att en så kallad miljökonsekvensbeskrivning ska göras vid planering inför bebyggelse och annan exploatering, Kommunen kan ingripa mot en fastighetsägare som inte lever upp till det kravet • Fastighetsägarens ansvar - ett hjälpmedel för egenkontroll (Sveriges fastighetsägareförbund) • Fastighetsägarens guide i miljöbalken (Fastighetsägarna Sverige) • Miljöbalken. En sammanställning för fastighetsförvaltare (Svensk Byggtjänst Förlag

 • Mc leaks.
 • Gratis tecknade bilder på blommor.
 • Biologisk mångfald viktigt.
 • Godaste kycklingsoppan.
 • Systembolaget kalmar öppettider giraffen.
 • George harrison what is life.
 • Gotlands orienteringsförbund.
 • Sarkom os.
 • En världsomsegling under havet tecknad.
 • Pod satellite.
 • Bra autosvar exempel.
 • Pokemonbild.
 • Gynekolog endometrios göteborg.
 • Vingård italien till salu.
 • 10x15 format in zoll.
 • Johnnie walker black label 700ml.
 • Liga mx 2017.
 • Kika de schloss einstein bewerbung.
 • Dreamhack summer 2018 artister.
 • Ringsjöstrand camping.
 • Bachelor drehort 2018.
 • Läkemedelsverket utbytbara läkemedel.
 • Calum scott dancing on my own chords.
 • Natanael bibeln.
 • Objektivitetsprincipen regeringsformen 11 kap. 7 §.
 • Billigaste spelet på steam.
 • Agatha christie hercule poirot.
 • Bra semesterkamera.
 • Valpolicella superiore 2015 allegrini.
 • Vollendung des 25. lebensjahres.
 • Svullen mage efter akut p piller.
 • Binäre optionen erfahrung.
 • Bibelns syn på alkohol.
 • V75 tips ebbes.
 • Dacre montgomery looks like.
 • Asana.
 • Bruna fläckar i handflatan.
 • Produkttester werden rossmann.
 • Internationella företagsnamn.
 • Radio retro design.
 • Singletanz sachsen anhalt.